ดอกสัก

คำสั่งสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์


 
เลขที่คำสั่ง ปี รายการ
064 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล
063 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา ผ้า และเทศกาลชาติพันธุ์
066 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 24
057 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Happy CPAC องค์กรแห่งความสุข ประจำปี พ.ศ.2565
060 2564 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา
056 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมฯ เดือนพฤศจิกายน 2564
054 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่านออนไลน์
053 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานของกลุ่มผู้บริหารสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
051 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมฯ เดือนตุลาคม 2564
050 2564 การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565)
044 2564 เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
046 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักฯ
045 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมฯ เดือนกันยายน 2564
043 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
042 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล(พญาวงศ์) ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 เฟสที่ 2
041 2564 คำสั่งอยู่เวรเดือน สิงหาคม 2564
040 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานส่วนงาน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕
039 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)
059 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
058 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
038 2564 คำสั่งสำนักฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว(เพิ่มเติม)
037 2564 คำสั่งสำนักฯ เรื่องแต่งตั้งผู้อยูเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
036/2564 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักส่งเสริมฯ
035/2564 2564 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
034 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
029/2564 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
028/2564 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (6-20 เมษายน 2564)
031 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
027 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนเมษายน 2564
026 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทน ผอ. วันที่ 25 มีนาคม 2564
025 2564 คำสั่งสำนักฯ เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จ้างต่อเนื่อง
024 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกแบบกระบวนการ Process Design
022 2564 พัสดุจองไว้
023 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2564
021 2564 ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
020 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2563
019 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา (เรือนอาณานิคมคิวรีเปอล์)
018 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
017 2564 ยกเลิกคำสั่ง การมอบหมายให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
016 2564 แต่งตั้งผู้เวรรักษากการณ์ของสำนักฯ เดือน มกราคม 2564
015 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณ 5 หลัง
014 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดตัว ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม(คิวรีเปอล์)
013 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ 23(บ่าย) ธค.63- 5 มค.64
012 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ 4 ธันวาคม 2563
011 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
010 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
009 2564 คำสั่งอยู่เวรเดือนธันวาคม 2563
008 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) จ้างปรับปรุงหลังคาหลองข้าวสารภี จำนวน 1 งาน
007 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพฯ (เลขาฯ)
006 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
005 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 7-19 พย.2563
004 2564 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
001 2564 การมอบหมายให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
003 2564 ยกเลิกคำสั่ง การมอบหมายให้รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
002 2564 การมอบหมายให้ เลขาฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรอง วันที่ 12 ตุลาคม 2563
 
เลขที่คำสั่ง ปี รายการ
057 2563 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563
056 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักฯ
055 2563 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
054 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ สำนักฯ
053 2563 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ เดือน กันยายน 2563
052 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ พนักงานชั่วคราว
051 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
050 2563 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 6-18 สิงหาคม 2563
049 2563 คำสั่งอยูเวรเดือน สิงหาคม 2563
047 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี งปม.2564
048 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานส่วนงาน ประจำปี งปม.2564
046 2563 คำสั่งอยูเวรเดือน กรกฎาคม 2563
045 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภี
044 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทลื้อ
043 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่านออนไลน์ (ขั้นพื้นฐาน 1)
042 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
041 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซม เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
040 2563 คำสั่งอยูเวรเดือน มิถุนายน 2563
039 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา (เพิ่มเติม)
038 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
037 2563 คำสั่งอยู่เวรเดือน พฤษภาคม 2563
036 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
035 2563 แต่งตั้งหัวหน้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
034 2563 คำสั่งอยู่เวรเดือน เมษายน 2563
033 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
032 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง งานจ้างปลูกสร้าง เรือนผาไหล
031 2563 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เงินรายได้มหาวิทยาลัยได้รับเงินชดเชยตามคุณวุฒิแรกบรรจุ
030 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการชระชาสัมพันธ์เชิงรุก (เพิ่มเติม)
029 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำประวัติแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
028 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพฯ (เพิ่มเติม)
027 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศุกษาตามเกณฑ์คุณภาพฯ (เพิ่มเติม)
026 2563 คำสั่งอยู่เวรเดือน มีนาคม 2563026 คำสั่งอยู่เวรเดือน มีนาคม 2563026 คำสั่งอยู่เวรเดือน มีนาคม 2563
025 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนฌบราณล้านนา
024 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปที่ 22
023 2563 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 17 กุมภาพันธ์ 2563
022 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ(เรือนแม่นายคำเที่ยง)
021 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 22
020 2563 พนักงานมหาวิทยาลัยชั่คราว(พนักงานส่วนงาน) เงินรายได้มหาวิทยาลัยได้รับเงินชดเชยตามคุณวุฒิแรกบรรจุ
019 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการ เพื่อรองรับการจัดแสดงแบบ Mapping
018 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนราคากลางงานจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการ เพื่อรองรับการจัดแสดงแบบ Mapping
017 2563 คำสั่งอยูเวรเดือน กุมภาพันธ์ 2563
016 2563 เลขานุการ รักษาการแทน ผอ. 20 มกราคม 2563
015 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้ (เพิ่มเติม)
014 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
013 2563 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 10-11 มกราคม 2563
012 2563 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 12-15 ธันวาคม 2562
011 2563 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ.4 ธันวาคม 2562
010 2563 คำสั่งอยูเวรเดือน มกราคม 2563
009 2563 คำสั่งอยู่เวรเดือน ธันวาคม 2562
008 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต
007 2563 อยู่เวรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
006 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
005 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Conservation of traditional Lanna Architecture in Chiang Mai
004 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ตำแหน่งเลขานุการสำนักฯ
003 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
001 2563 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 6-7 ตุลาคม 2562
 
เลขที่คำสั่ง ปี รายการ
064 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
063 2562 อยู่เวรประจำเดือนตุลาคม 2562
062 2562 การจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
061 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 3 กันยายน(บ่าย)-วันพุธที่ 4 กันยายน(เช้า) 2562
060 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
059 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Conservation of traditional Lanna Architecture in Chiang Mai
058 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อม สวนข้างเฮือนล้านนา
057 2562 อยู่เวรประจำเดือนกันยายน 2562
056 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน เรือนฝาไหล(เรือนแม่นายคำเที่ยง)
055 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อ และเพิ่มค่าจ้างพนักงานส่วนงาน งปม.2563
054 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ครั้งที่ 2-2562
053 2562 053 อยู่เวรประจำเดือนสิงหาคม 2562
052 2562 52 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 3-9 สิงหาคม 2562
051 2562 เลขาานุการ รักษาการแทน ผอ. 31 กค.-2 สค.2562
050 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 27-30 กรกฎาคม 2562
049 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 19-22กรกฏาคม 2562
048 2562 ขอยกเลิกคำสั่งและอยู่เวรประจำเดือนกรกฎาคม 2562
047 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
046 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 3-7 กรกฎาคม 2563
045 2562 อยู่เวรประจำเดือนกรกฎาคม 2562
044 2562 หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทน ผอ. 21-24 มิถุนายน 2562
043 2562 แต่งตั้งกรรมการพันาเว็บไซต์สำนักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (เพิ่มเติม)
042 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx
041 2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx
040 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 15-17 มิถุนายน 2562
039 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 7-10 มิถุนายน 2562
038 2562 ขอยกเลิกคำสั่งและอยู่เวรประจำเดือนมิถุนายน 2562
037 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ 27-28 พฤษภาคม 2562
036 2562 อยู่เวรประจำเดือนมิถุนายน 2562
035 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 3-13 พฤษภาคม 2563
034 2562 แต่งตั้งกรรมการพันาเว็บไซต์สำนักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
033 2562 อยู่เวรประจำเดือนพฤษภาคม 2562
032 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากีดีเด่น
031 2562 อยู่เวรประจำเดือนเมษายน 2562
030 2562 (ยกเลิก) อยู่เวรประจำเดือนเมษายน 2562
029 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 15-18 มีค.2562
028 2562 กรรมการ ตรวจรับพัสดุ จ้างปรับปรุงเรือนอาณานิคม
027 2562 จ้างปรับปรุงอาคารเรือนทรงอาณานิคม
026 2562 อยู่เวรประจำเดือนมีนาคม 2562
025 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ.15-19 กพ.2562
023 2562 กรรมการดำเนินงานโครงการร่มเย็น มาร์เก็ต
022 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 21-22 มค.2562
021 2562 อยู่เวรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
020 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 14-15(ครึ่งเช้า) มค.2562
019 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 27 ธค. 2561-4 มค.2562
018 2562 กรรมการ 5 ส.
017 2562 รอง ผอ.รักษาการแทน ผอ. 20-25 ธค.2561
016 2562 กรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
015 2562 ยกเลิกคำสั่งอยู่เวรประจำเดือนมกราคม 2562
014 2562 กรรมการตรวจรับพัสดุ
013 2562 อยู่เวรประจำเดือนมกราคม 2562
012 2562 อยู่เวรประจำเดือนธันวาคม 2561
010 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
011 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบความปลอดภัยเครือข่าย UIM จำนวน 1 ชุด
008 2562 การมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผอ. 19-20 พย.2561)
007 2562 แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
005 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
004 2562 โครงการเสวนาวิชาการ เจ้าแผ่นดินนอนแร : พิธีกรรม ความเชื่อ และจารีตงานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา
001 2562 ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาพิมพ์หนังสือเครื่องเขิน
003 2562 กรรมการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
002 2562 รอง ผอ. รักษาการแทน ผอ. 7-9 ตค.2561