สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
เด็กๆเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
ห้องอาหาร นิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม
นักศึกษาวาดภาพ
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2565
 
สำนักงานสีเขียว
 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่  23-30 ตุลาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่  23-30 ตุลาคม 2565 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 2,700 บาท   ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่-->  https://cmu.to/xPf1l โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขที่ 667-293558-0       กรุณานำส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 053-222680, 053-943625    หรือส่ง Email :artculture.cmu@gmail.com สอบถาม โทร. 053-943 635 คุณวนิดา 053-943634 คุณชนาภา,  053-943625 คุณวาสนา   ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่ไฟล์ PDF ด้านล่างนี้!!
การดู 317 ครั้ง • 19 กันยายน 2565
อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม (e-Magazine)
อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม (e-Magazine)
• อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม ในรูปแบบ e-Magazine สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้อ่านฟรี วารสารร่มพยอม ในรูปแบบ e-Magazine ซึ่งเป็นวารสารด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงบทความด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากนักวิชาการและนักเขียนผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมจากหลายสาขา สามารถเข้าไปอ่านวารสารร่มพยอม ในรูปแบบ e-Magazine ได้ที่ --> https://cmu.to/HNXXn สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ 0 5394 3625, 6  ติดตามข่าวสารอื่นๆ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านช่องทาง Facebook: https://cmu.to/XXOuX Website: https://cmu.to/MdhNS Line Official: https://cmu.to/5k6mn YouTube: https://cmu.to/RKPi4 #สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมช. #พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา #วารสารด้านศิลปวัฒนธรรม #วารสารร่มพยอม #ศิลปวัฒนธรรม
การดู 489 ครั้ง • 15 สิงหาคม 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A
• นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A (86.70 คะแนน) ในงานประกาศรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting 
การดู 393 ครั้ง • 28 เมษายน 2565
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสินรางวัล  อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัดสินรางวัล อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565  ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ผู้ส่งเสนอชื่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจำปี 2565 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย และได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล มรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชน บุคคล หรือองค์กร ในระดับดี และกำหนดที่จะมีพิธีพระราชทานรางวัล โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปี พ.ศ 2566  ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดในภายหลังต่อไป สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. นั้น ดำเนินการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ยังคงหลงเหลืออยู่ โดยการย้ายจากที่ตั้งเดิมเพื่อมาอนุรักษ์ไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การดูแล และกำกับของ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเน้นรูปแบบการอนุรักษ์ การจัดทำแบบสถาปัตยกรรม การซ่อมแซมด้วยเทคนิคฝีมือช่างด้วยวิธีดั้งเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายในอาคารมีการจัดแสดงและสื่อความหมายด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ผ่านรูปแบบ workshop และเรียนรู้ผ่านองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบ onsite และรูปแบบ online  
การดู 777 ครั้ง • 26 เมษายน 2565
 

ข่าวกิจกรรม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ  ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์สนุกกว่าที่คิด ผ่านกิจกรรม Museum Meeting 2021 โดยมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ รวม 67 แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม รวมไปถึงส่งมอบความรู้ ประโยชน์ และสามารถต่อยอดให้กับสังคมได้ ซึ่งกิจกรรม Museum Meeting 2021 จัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live
การดู 56 ครั้ง • 23 กันยายน 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมพัฒนาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมพัฒนาบุคลากร เตรียมพร้อมสู่การใช้งานระบบ CMUDC
• บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัล การลงรายการจดหมายเหตุ และการใช้งานระบบ Chaing Mai University Dgital Collections ที่จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุด มช.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัลในทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้งาน จัดเก็บ สืบค้น เรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมรับมือให้สอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของประเทศไทย และเพื่อการลงรายการจดหมายเหตุดิจิทัลบนคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างถูกต้อง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
การดู 23 ครั้ง • 23 กันยายน 2565
ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
ร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565
• คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นางสาว ปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
การดู 299 ครั้ง • 19 กันยายน 2565
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2565
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2565
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2565  เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรก  โดยจัดกิจกรรมพิเศษให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้โดยไม่เสียค่าเข้าชม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประดิษฐ์งาน Crafts Workshop "สานส้อมดอก ตอกล้านนา" เครื่องประดับดอกไม้ จักสานไม้ไผ่ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ พิพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
การดู 331 ครั้ง • 19 กันยายน 2565
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 เเละ 9 มิถุนายน 2565 ศึกษาด้านวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมไปถึงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เเก่ - นิทรรศการเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ - นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้เรือนไทลื้อ - นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน เเละเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การตัดตุงล้านนา รวมไปถึงเดินชมเรือนโบราณล้านนาโดยรอบ
การดู 336 ครั้ง • 6 สิงหาคม 2565