สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2565
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์
 
สำนักงานสีเขียว
 
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญรับชม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ : พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
เชิญรับชม Facebook Live เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ : พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม เเอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ้านบ่าดาย ก็ได้ความรู้ ในหัวข้อ "พิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่" ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักถึงพระปรีชาชาญของเหล่าบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีต ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์มาณพ มานะเเซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.   รับชมเเละติดตามผ่าน Facebook Page :CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. https://www.facebook.com/CMULHM
การดู 39 ครั้ง • 23 มิถุนายน 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A
• นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A (86.70 คะแนน) ในงานประกาศรางวัล "CMU-ITA AWARD 2022" ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting 
การดู 94 ครั้ง • 28 เมษายน 2565
 

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 (20 พฤษภาคม 2565)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ได้แก่ กรรมการอำนวยการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) และกรรมการอำนวยการ (ผู้บริหารสำนักฯ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก: ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง: มีนาคม - กันยายน 2565) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดู 54 ครั้ง • 23 พฤษภาคม 2565
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และข้อมูลด้านการจัดการดูแลสถานที่ การจัดกิจกรรมศิลปะ และงานเทศกาลภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แก่คณะศิลปินรุ่นใหม่จาก Mekong Cultural Hub และ Cambodia Living Arts ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานงานด้านการจัดกิจกรรมศิลปะของหน่วยงานดังกล่าว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดู 66 ครั้ง • 20 พฤษภาคม 2565
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน