สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)
• เปิดให้เข้าชมเเล้ว นิทรรศการภายในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำในเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนิทรรรศการจำนวน 5 ห้อง ดังนี้ - ห้องที่ 1 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ - ห้องที่ 2 รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี - ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย - ห้องที่ 4 บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว - ห้องที่ 5 สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม การเข้าชมนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)  สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งเต่เวลา 08.30-16.15 น. และส่วนนิทรรศการ mapping ห้องที่ 1 วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ และห้องที่ 2 รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี แบ่งรอบเข้าชมเป็นวันละจำนวน 4 รอบ ดังนี้ - รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. - รอบที่ 2 เวลา 11.30 น. - รอบที่ 3 เวลา 14.00 น.   - รอบที่ 4 เวลา 15.30 น. เเละปิดเวลา 16.15 น.  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626
การดู 224 ครั้ง • 24 ธันวาคม 2563
 

ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งคณะ
ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งคณะ
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งคณะ ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อสมัยใหม่ (Museum Application) และแนวทางการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดู 68 ครั้ง • 20 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564
• รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
การดู 58 ครั้ง • 8 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มช.
กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มช.
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการศึกษาดังกล่าวมี ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยาย
การดู 51 ครั้ง • 2 กุมภาพันธ์ 2564
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน