ดอกสัก

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ประกาศ รายการ
25 ก.พ. 66 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น ฉบับที่ 13 ลว.25 กพ. 2566
24 ธ.ค. 65 การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
31 พ.ค. 66 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 มี.ค. 66 การกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น พ.ศ. 2566
19 ก.ย. 63 กำหนดขนาดของส่วนงาน จำนวนตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2563
22 ก.ค. 58 การกำหนดเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น พ.ศ. 2558
28 ส.ค. 62 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
4 ต.ค. 65 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ. 2565
31 มี.ค. 66 แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5
24 ธ.ค. 65 การแบ่งส่วนงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2565 (ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์)