ดอกสัก

ข่าวบุคคลเด่น


ทั้งหมด 9 รายการ
 
 
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปี 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสำนักฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้      พนักงานมหาวิทยาลัยประจำดีเด่น       1. นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์       2. นายนนทกานต์ ยอดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก      พนักงานส่วนงานดีเด่น             1. นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก 
เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2566 • การดู 152 ครั้ง
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดผู้เรียนแห่งปี 2022 ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 "อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล" ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2565 • การดู 489 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ศาลาวัฒนธรรม ภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่      1) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      2) นางสาววาสนา มาวงค์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      3) นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
เผยแพร่เมื่อ 8 มกราคม 2565 • การดู 670 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ อาคารสำนักงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่      1) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ      2) นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2564 • การดู 1,157 ครั้ง
นายสนั่น ธรรมธิ บุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์
นายสนั่น ธรรมธิ บุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าสำนัก สำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานทุนนิธิติโลกราชานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการทุนนิธิฯ ได้พิจารณาเห็นว่า อาจารย์สนั่น ธรรมธิ เป็นผู้มีปสาทะ เลื่อมใสศรัทธา เอาใจใส่ในภาระและธุระในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเสมอมา จึงมอบรางวัล “ติโลกราชานุสรณ์” เพื่อเชิดชูเกียรติ ในฐานะ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม เนื่องในงานฉลองเปรียญธรรมและพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2563 • การดู 1,787 ครั้ง