ดอกสัก

บุคลากร


นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053 943 631
อีเมล์: pattama.j@cmu.ac.th
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 635
อีเมล์: wanida.ch@cmu.ac.th
นางรพีพรรณ ศรีทะ
นางรพีพรรณ ศรีทะ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: rapipan.s@cmu.ac.th
นายนนทกานต์ ยอดแก้ว
นายนนทกานต์ ยอดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 636
อีเมล์: nonthakan.yo@cmu.ac.th
นางสาวชนาภา คำวงค์
นางสาวชนาภา คำวงค์
นักการเงินและบัญชี
โทรศัพท์: 053 943 634
อีเมล์: saowanee.k@cmu.ac.th
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 633
อีเมล์: kittiphan.c@cmu.ac.th
นายปัญญา แก้วคำ
นายปัญญา แก้วคำ
พนักงานช่าง
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: panya.k@cmu.ac.th
นายสนอง คำบุญปั๋น
นายสนอง คำบุญปั๋น
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: Sanong.k@cmu.ac.th
นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ
นางสาวจุฑามาศ ถนัดกิจ
พนักงานบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 053 943 624
อีเมล์: Juthamas.k@cmu.ac.th
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์: 053 943 629
อีเมล์: santtasana.p@cmu.ac.th
นางสาววาสนา  มาวงค์
นางสาววาสนา มาวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 94 3625
อีเมล์: wassana.mawong@cmu.ac.th
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: thapanee.kr@cmu.ac.th
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 638
อีเมล์: torpong.samerjai@cmu.ac.th
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: chutiima.pommavut@cmu.ac.th
นายสุขธรรม โนบาง
นายสุขธรรม โนบาง
นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 632
อีเมล์: sukthum.n@cmu.ac.th
นางสาวปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
นางสาวปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 626
อีเมล์: preeyaluk.jaisat@cmu.ac.th