ดอกสัก

คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


# วันที่ รายการ
1 7 ส.ค. 66 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
2 24 ก.พ. 66 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (Creative District) และแบรนด์สร้างสรรค์ (Creative Branding)
3 21 ต.ค. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4 26 ก.ย. 65 มอบหมายให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดี (ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก)
5 26 ก.ค. 65 แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการประจำส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก)
6 11 มี.ค. 65 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นายต่อพงษ์ เสมอใจ)
7 25 ม.ค. 65 แต่งตั้งบุคคลให้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นางสาวปัทมา จักษุรัตน์)
8 25 ม.ค. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
9 9 ก.ย. 64 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นางสาวปัทมา จักษุรัตน์)
10 20 ก.พ. 64 แต่งตั้งกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นายจุลทัศน์ กิติบุตร นายนคร พงษ์น้อย และนายวิถี พานิชพันธ์)
11 4 ก.พ. 64 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ (นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์)
12 22 ส.ค. 63 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางสาววนิดา เชื้อคำฟู)
13 8 ก.ค. 63 แต่งตั้งบุคคลรักษาการแทนหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ (นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์)
14 25 พ.ค. 63 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา)
15 17 เม.ย. 62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
16 27 ส.ค. 61 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.มาณพ มานะแซม)
17 27 ส.ค. 61 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 25 ส.ค. 61 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
19 28 มี.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 2 ต.ค. 60 แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นางสาวปัทมา จักษุรัตน์)