ดอกสัก

คณะกรรมการอำนวยการ


รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก)
ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อีเมล์: ekkachai.m@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน
อาจารย์จุลทัศน์  กิติบุตร
อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
อาจารย์นคร พงษ์น้อย
อาจารย์นคร พงษ์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติการทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053-943-621
อีเมล์: maisvet@gmail.com
ประวัติการทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม)
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม)
ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์: 053-943-622
อีเมล์: m_manasam@hotmail.com
ประวัติการทำงาน