ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 122 รายการ
 
 
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 • การดู 140 ครั้ง
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3

คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 • การดู 270 ครั้ง
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 131 คน ที่เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสามารถนำความรู้จากการทัศนศึกษามาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน และให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาทิ การแต้มสีลายคำและการเพ้นท์ถุงผ้า การประดิษฐ์ปืนผะลาบ การสานปลาตะเพียน  และการปั้นดิน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 • การดู 163 ครั้ง
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563    
เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 • การดู 200 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการบ่มเพาะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานในอนาคต ในวันที่ 28 กันยายน 2563 
เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2563 • การดู 112 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ (จีน) ในอนาคต ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563 • การดู 179 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน  ชั้นปีที่  5 จำนวน  88 คน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ควบคุม เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และสัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  และวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ในวันที่ 16 กันยายน 2563 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2563 • การดู 160 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จำนวน 117 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา "หลักการวาดภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวความเป็นมา รูปแบบ และโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวาดภาพในกระบวนวิชาดังกล่าว ในวันที่ 15 กันยายน 2563  
เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 • การดู 121 ครั้ง