ข้อมูลสาธารณะ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT


ข้อมูลพื้นฐาน
 • 1. โครงสร้าง
  โครงสร้างการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  ประกาศ มช. เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7)
  ประกาศ มช. เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานสำนัก สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  โครงสร้างองค์กรของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  คณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • 3. อำนาจหน้าที่
 • 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569)
  แผนปฏิรูปประเทศ (เมษายน 2561)
  แผนปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
 • 5. ข้อมูลการติดต่อ
  ติดต่อเรา
  สายตรงผู้บริหาร
  ข้อมูลการติดต่อสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  รวมกฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
 • การดำเนินงาน
 • 10. แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • การปฏิบัติงาน
 • 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx
  คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คู่มือการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ
  คู่มือการจัดทำข้อตกลงเพื่อเตรียมกำรจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
  คู่มือการทำหนังสือเดินทาง (Passport) และวีซ่า (Visa)
  คู่มือรหัสงบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คู่มือจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คู่มือแนวทางการลงโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA)
  คู่มือการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  คู่มือตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
  คู่มือและระเบียบการใช้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
  หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินรายได้ของส่วนงาน (เพิ่มเติม)
  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ผังขั้นตอนการเปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2556
  ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์ และกระบวนการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2559
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561
  ประกาศ มช. เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย และให้ได้รับสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน
  ประกาศ มช. เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น พ.ศ. 2558
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2561
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ. 2562
 • 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2564 (รอบ 12 เดือน)
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข่าวบุคคลเด่นของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเทียวเพื่อการเรียนรู้ ในการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564
  รางวัล Museum Thailand Awards 2021 เป็นปีที่ 2 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ เเละวัฒนธรรม รางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และด้านการดุแลสุขอนามัยและความปลอดภัย
  มาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564
  มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ((Amazing Thailand Safety & Health: SHA)
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนขับเคลื่อนระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประกาศสำนักฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 •