ข้อมูลสาธารณะ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2564

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT


ข้อมูลพื้นฐาน (o1 - o6)
O-1. โครงสร้าง
 • O-2. ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ
  คณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ
 • O-3. อำนาจหน้าที่
  พันธกิจของสำนักฯ
  อำนาจหน้าที่ของสำนักฯ
 • O-4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O-5. ข้อมูลการติดต่อ
 • O-6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ประกาศ มช. เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
  คำสั่ง มช. เรื่อง มอบอำนาจให้แจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ
  ข้อบังคับ มช. เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
  ระเบียบ มช. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ. 2562
  ระเบียบ มช. เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับการบริจาค พ.ศ. 2562
  ประกาศสำนักฯ เรื่อง มาตรการการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
  ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  ประกาศ มช. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พ.ศ.2562
  ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อบังคับ มช. เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2562
  ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
  ข้อบังคับ มช. เรื่อง ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศฯ พ.ศ. 2564
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o21 - o24)
  O-21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
  O-22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • O-23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 1 ธันวาคม 2564)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 30 ธันวาคม 2564)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 31 มกราคม 2565)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 30 เมษายน 2565)
  รายงานสถานะการจัดซ์้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565 (รอบวันที่ 3 สิงหาคม 2565)
 • O-24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2564
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2565
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o32 - o33)
 • O-32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of Customer)
  Facebook Page: CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
  Facebook Page: AFCP 2019 CMU Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai
  YouTube Chanel: พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 • O-33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  โครงการเพื่อสังคมเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ (ดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา")
  โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเรือนโบราณ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
  รายงานโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
 •