ดอกสัก

ขอใช้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ใช้สถานที่)