ดอกสัก

คณะกรรมการบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 053-943-621
อีเมล์: maisvet@gmail.com , vilawan.s@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน
รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 053-943-622
อีเมล์: m_manasam@hotmail.com , manop.mana@cmu.ac.th
ประวัติการทำงาน
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 053 943 637
อีเมล์: thapanee.kr@cmu.ac.th
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 053 943 631
อีเมล์: pattama.j@cmu.ac.th