ดอกสัก

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์


# วันที่ประกาศ รายการ
1 24 มี.ค. 66 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักฯ
2 21 มี.ค. 66 ข้อกำหนดจริยธรรมของบุคลากรสำนักฯ
3 6 ม.ค. 66 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร1/2566 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา)
4 17 ต.ค. 65 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
5 17 ต.ค. 65 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
6 18 พ.ค. 65 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร1/2565 (อัตราค่าบำรุงการใช้พื้นที่ของสำนักฯ)
7 30 มี.ค. 65 แนวปฏิบัติของบุคลากรกรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 17 ม.ค. 65 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
9 22 พ.ย. 64 มาตรการการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุมและนิทรรศการ ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
10 12 พ.ย. 64 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
11 11 พ.ย. 64 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
12 13 ก.ค. 64 แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
13 9 มิ.ย. 64 มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 9 มิ.ย. 64 กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
15 1 มิ.ย. 64 นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 18 พ.ค. 64 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2564 (อัตราการจำหน่ายหนังสือวิชาการ สินค้าและของที่ระลึก และอัตราคาบริการรับฝาก จำหน่ายสินค้า และของที่ระลึก สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) ฉบับที่ 2
17 1 ม.ค. 64 ประกาศสำนักฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร 1 -2564 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และค่าบำรุงการใช้พื้นที่ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) ฉบับที่ 2
18 3 ส.ค. 63 ข้อปฏิบัติการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
19 10 เม.ย. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มช. ประจำปี พ.ศ. 2561
20 1 มิ.ย. 61 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ฯ (ยกเลิกแล้ว)
21 1 ต.ค. 57 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2557 (อัตราค่าใช้ห้องประชุม ศาลา และอื่นๆ)
22 15 ส.ค. 56 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2556 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และค่าบำรุงการใช้พื้นที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.)
23 9 พ.ย. 55 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร1/2555 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และค่าบำรุงการใช้พื้นที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.)