ดอกสัก

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


วันที่ประกาศ รายการ
30 มี.ค. 65 ประกาศสำนักฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากร กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 ม.ค. 65 ประกาศสำนักฯ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
13 ก.ค. 64 แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
22 พ.ย. 64 ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง มาตรการการให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุมและนิทรรศการ ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)
12 พ.ย. 64 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 พ.ย. 64 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 พ.ค. 64 ประกาศสำนัก เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2564 (อัตราการจำหน่ายหนังสือวิชาการ สินค้าและของที่ระลึก และอัตราคาบริการรับฝาก จำหน่ายสินค้า และของที่ระลึก สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) ฉบับที่ 2
1 ม.ค. 64 ประกาศสำนักฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร 1 -2564 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และค่าบำรุงการใช้พื้นที่ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) ฉบับที่ 2
9 มิ.ย. 64 ประกาศ สำนักฯ เรื่องกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวฯ
9 มิ.ย. 64 ประกาศสำนักฯ เรื่อง มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)
1 มิ.ย. 64 ประกาศสำนักฯ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
10 เม.ย. 62 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
9 พ.ย. 55 ประกาศ เรื่อง กำหดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร๑-2555 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และค่าบำรุงการใช้พื้นที่สำนักฯ)
1 ต.ค. 57 ประกาศ เรื่อง กำหดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร๑-2557(อัตราค่าใช้ห้องชุม ศาลา และอื่นๆ)
15 ส.ค. 56 ประกาศ เรื่อง กำหดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร๑-2556 (อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และค่าบำรุงการใช้พื้นที่สำนักฯ)