ข้อมูลสาธารณะ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT


การดำเนินงาน (o11 - o13)
 • o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
 • o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2565 ของสำนักฯ
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o19 - o22)
 • o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ข่าวลักษณะงาน/การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ
 • o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 • o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23 - o26)
 • o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o27 - o29)
 • o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนสำนักฯ
 • o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งข้อร้องเรียน
 • o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)
  รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o30)
 • o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • นโยบาย No Gift Policy (o31 - o33)
 • o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักฯ
 • o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (o34 - o35)
 • o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนป้องกันการทุจริต (o36 - o38)
 • o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม (o39 - o41)
 • o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
  จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ข้อกำหนดจริยธรรมของบุคลากรสำนักฯ
 • o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • o41 การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (o42 - o43)
 • o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
 • o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
 •