ข้อมูลสาธารณะ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT


ข้อมูลพื้นฐาน (o1 - o6)
 • o1 โครงสร้าง
  โครงสร้างการบริหารงานสำนักฯ
 • o2 ข้อมูลผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ
 • o3 อำนาจหน้าที่
  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสำนักฯ
 • o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
 • o5 ข้อมูลการติดต่อ
  ติดต่อเรา
 • o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินงาน (o11 - o13)
 • o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
 • o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานประจำปี 2565 ของสำนักฯ
 • การให้บริการ (o15 - o18)
 • o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  คู่มือการให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานข้อมูลการให้บริการของสำนักฯ ปีงบ 2566 (ไตรมาส 1)
 • o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลประเมินโครงการส่งเสริมการตลาดเเละสร้างความผูกพันแก่ลูกค้า (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินกิจกรรมรับน้องท่องเมือง (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการมอบรางวัลภูมแผ่นดินปิ่นล้านนา มช. ประจำปี 2565 (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการฝึกปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ (ปีงบ 2565)
  สรุปผลประเมินโครงการวันพิพิธภัณฑ์ไทย (ปีงบ 2565)
  รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักฯ ปีงบ 2565
 • o18 E–Service
  ระบบการขอใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักฯ
  ระบบการขอใช้ห้องประชุมสำนักฯ
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o19 - o22)
 • o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ข่าวลักษณะงาน/การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ
 • o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มกราคม)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์)
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม)
 • o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้างสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23 - o26)
 • o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 • o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o27 - o29)
 • o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนสำนักฯ
 • o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งข้อร้องเรียน
 • o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)
  รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2)
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o30)
 • o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (o34 - o35)
 • o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1)
 • o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนป้องกันการทุจริต (o36 - o38)
 • o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (o42 - o43)
 • o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
 • o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
 •