ดอกสัก

บริการวิชาการชุมชน


ทั้งหมด 41 รายการ
 
 
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา เพื่อให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนาแก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการนักเรียน/นักศึกษา ผู้นำชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา ได้แก่ รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในกลุ่มชาติพันธุ์ไท” ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา” และอาจารย์สนั่น ธรรมธิ จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ “เชื่ออย่างไร ในเรือนล้านนา” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 18 มกราคม 2562 • การดู 229 ครั้ง
กิจกรรม
กิจกรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง" มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านอาหารล้านนา ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านอาหารล้านนาในฤดูหนาว ในหัวข้อพิธีกรรมและ ความเชื่อของคน ล้านนา โดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ และหัวข้อ "ของกิ๋นล้านนาความรู้คู่สุขภาพ โดย พญ.ลลิตา ธีระสิริ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารล้านนา อาทิ แก๋งกระด้าง น้ำพริกมะกอก แก๋งสะแล และม่อปู๋ และได้ทัศนศึกษา และคัดสรรค์วัตถุดิบพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ --> https://goo.gl/RD96pe
เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2562 • การดู 266 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนพิธีแบบล้านนา และแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ให้ความสนใจจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 54 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลดรูปภาพการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบล้านนา เพิ่มเติมได้ที่ --> https://goo.gl/imaVYe
เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2561 • การดู 195 ครั้ง
ร่วมจัดโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2561
ร่วมจัดโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2561

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2561 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มช. และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน มช. เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มช. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้นำเสนอบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในงานดังกล่าว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 • การดู 146 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Chukyo University ประเทศญี่ปุ่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Chukyo University ประเทศญี่ปุ่น

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Chukyo University,Japan จำนวน 11 คน เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์เชิงบูรณาการกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเพื่อมาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการบรรยายและปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2561 • การดู 178 ครั้ง
การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา
การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันบูรณาการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด (Show and Share) ทั้งในด้านวิธีการดำเนินงาน ด้านวิชาการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ มาเป็นองค์ปาฐก และ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รวมไปถึงนักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากแต่ละมหาวิทยาลัย ที่มาให้ความรู้ในเรื่องงานเด่นสร้างสรรค์ ๔ มหาวิทยาลัย และเสวนา เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม กับ ๔ มหาวิทยาลัย” ร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ --> https://goo.gl/xe5chM
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 • การดู 163 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ผู้แทนผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เทคนิค ประเภท และลวดลวยปูนปั้นล้านนา รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนและกรรมวิธีการปั้นลวดลายล้านนา อาทิ ลวดลายพรรณพฤกษา และลวดลายสัตว์ป่าหิมพานต์ในกรอบกระจก/กรอบช่องแว่น เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรมและทัศนศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 9,10,16,17,23,24 ,มิถุนายน 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. และจังหวัดลำปาง
เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2561 • การดู 160 ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สลากย้อมล้านนา"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง”           สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสลากย้อมของชาวล้านนา ในหัวข้อ “เฮียนฮู้ ฮ่ายฮอม สลากย้อมคนยอง” ซึ่งมีการจัดบรรยาย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาเรียนรู้ประเพณีสลากย้อมของคนยองในล้านนา ณ บริเวณสะพานศรีวิจัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2560 • การดู 122 ครั้ง
ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559
ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559

อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจำปี 2559 โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการกระทรวงฯ ที่รับราชการมายาวนาน และได้เรียนรู้กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิตในภายหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรซึ่งได้แก่ อดีตเอคอัครราชทูต อัครราชทูต ข้าราชการกระทรวงฯ และคู่สมรส จำนวน30 คน ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2559 • การดู 96 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม "การทำเครื่องเขินล้านนา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 วัน โดยมีผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบใบประาศนียบัตร แก่ผู้่ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2558 • การดู 142 ครั้ง
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้ศึกษาวิถีชีวิตชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ ตามแผนดำเนินงานโครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งคำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชาวไทลื้อชุมชนบ้านแม่สาบ ให้สอดคล้องไปตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ อีกทั้งเป็นการบูรณาการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558 • การดู 124 ครั้ง
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 "วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน" (Research Path: 5 Decades CMU United for the Nation) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ             งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 10 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 24 มกราคม 2558 ภายในงานมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) นิทรรศการ 5 ทศวรรษ วิวัฒน์ มช. 2) งานวันวิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน และ 3) งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี (CMU Book Fair) ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดบูธ นิทรรศการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำเสนอผลงานวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดีของคณะ/ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่บูรณาการงานวิชาการร่วมกัน
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2558 • การดู 105 ครั้ง