ร่วมจัดโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2561

ร่วมจัดโครงการ CMU KM Day ประจำปี 2561
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2561 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริการวิชาการ เครือข่ายหัวหน้างานบริหารและธุรการ มช. และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน มช. เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มช. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้นำเสนอบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในงานดังกล่าว ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ

 
เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 • การดู 574 ครั้ง
 
ย้อนกลับ