ดอกสัก

ปฏิทินล้านนา 2566 มื้อจั๋นวันดี ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ปีเถาะ พุทธศักราช 2566 ปีเต่ายี - ก่าเหม้า
จุลศักราช 1384 - 1385
อธิกมาส ปกติมาส ปกติสุรทิน
มาสเกณฑ์ 17130 อวมาน 310 หรคุณ 505884
กัมมัชพล 132 อุจจพล 1071 ดิถี 26 วาร 1
คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
การดู 1,409,236 ครั้ง • ดาวน์โหลด 35,476 ครั้ง • เผยแพร่ 12 พ.ย. 65