ดอกสัก

เรือนไทลื้อ(หม่อนตุด) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา