ดอกสัก

เรือนชาวเวียงเชียงใหม่(พญาปงลังกา) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา