ดอกสัก

ยุ้งข้าว(เลาหวัฒน์) - รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา