fm100
 

FM100 CMU รายการ: ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช.

 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (กิจกรรมแต่งเมืองย้อนเวลา แอ่วเรือนล้านนาโบราณ)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 11 ตุลาคม 2563 (พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 2/2)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 10 ตุลาคม 2563 (พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน 1/2)
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 21 มิถุนายน 2563 (การเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ หัวข้อ “เรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and Preservation))
 
ยุทธศาสตร์ มช. / ที่นี่ มช. วันที่ 20 มิถุนายน 2563 (การเปิดให้บริการ “ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ”)
 

FM100 CMU รายการ มช.ล้านนาสร้างสรรค์

 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 39 วันที่ 1 ก.พ.2563 (กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาประเภทแกง)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 34 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 (กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 33 วันที่ 21 ธ.ค. 2562 (พิธีมอบทุน afcp)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 29 วันที่ 23 พ.ย. 2562 (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 12 วันที่ 27 ก.ค.2562 (โครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคมเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียล ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 8 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 (บทบาท หน้าที่ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มช.)