ดอกสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 12 รายการ
 
 
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020 ตั้งอยู่บนถนนคันคลองชลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมและอนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา ซึ่งมาจากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (เรือนลุ่มแม่น้ำปิง) โดยเจ้าของเรือนและทายาทได้บริจาคไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และนำมาปลูกสร้างใหม่ไว้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และได้อนุรักษ์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนทุกหลังให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เรือนทุกหลังจะมีอายุเกือบร้อยปีและมากกว่าร้อยปี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันตามยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่ปลูกสร้าง นับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและประเทศชาติ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงเรือนโบราณล้านนา 10 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาที่สมบูรณ์ สำหรับการให้บริการแก่สาธารณชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งกว่า 7 ไร่  ในบริเวณโดยรอบจะมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ ทำให้มีบรรยากาศสงบและร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ มองเห็น และสัมผัสรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนโบราณทุกหลังอย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ ภาพถ่าย และองค์ประกอบต่างๆ ของเรือนที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ผู้เข้าชมจะสามารถจินตนาการและย้อนระลึกถึงความเป็นอยู่ของคนล้านนาผ่านเรือนโบราณ ประกอบด้วย 1. เรือนทรงอาณานิคม (ป๋าคิว) 2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) 3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 4. เรือนกาแล (พญาวงศ์) 5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 6. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 7. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 9. เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง 10. เรือนเครื่องผูก รวมทั้งยุ้งข้าวสารภี ยุ้งข้าวเปลือย ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์) และยุ้งข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยังมีบริการด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (event) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ ประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้ วันเวลาเปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดทำการ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์) อัตราค่าเข้าชม :           - บุคคลทั่วไป คนละ 20 บาท           - นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท           - พระภิกษุ และผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมฟรี/ยกเว้นค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 053 943 625-6 การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนคันคลองลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม/ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพยอม ประมาณ 50 เมตร) 
เผยแพร่เมื่อ 19 ตุลาคม 2563 • การดู 167 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C ASEAN Auditorium) อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จัดแสดงเรือนและอาคารโบราณซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) เคลื่อนย้ายจากแหล่งปลูกสร้างเดิมมาจัดแสดงในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีความร่มรื่นของต้นไม้เก่าแก่นานาพรรณ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมาจะใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งอยู่ในความดูแลของของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้คงสภาพโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิมมากที่สุด เรือนแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง มีอายุประมาณเกือบและกว่าร้อยปี อันทรงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดแสดงฯ มีความประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนเหล่านี้ ผ่านการเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลความรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา มาสัมผัส เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริการสาธารณชน ทั้งจากสถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนในทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย   โดยพิพิธภัณฑ์มีจุดเด่นในเรื่องเรือนและอาคารโบราณ ซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์ฯ นิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)       ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สามารถติดต่อได้ที่ 053 943625-6    
เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2563 • การดู 807 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C Asean Auditorium) กรุงเทพฯ       ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ
เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2563 • การดู 286 ครั้ง
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

ตามที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือศิลปินล้านนา ที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายอินตา เลาคำ   สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายภูเดช แสนสา สาขาภาษาและวรรณกรรม 3. นายวิศาลทัศน์ รัตนมงคลเกษม สาขาทัศนศิลป์ 4. นางชิสา เกษวีรภัทร์กุล สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5. นางวราภรณ์ ไชยวงค์ญาติ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563   
เผยแพร่เมื่อ 10 สิงหาคม 2563 • การดู 301 ครั้ง
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ “ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ” 16 มิถุนายน 2563 นี้
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เตรียมพร้อมเปิดให้บริการ “ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ” 16 มิถุนายน 2563 นี้

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม และเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นี้ โดยทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดรับตามมาตรการของรัฐ เน้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเป็นสำคัญ ตามแนวคิด “ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.  แบบปกติวิถีใหม่ อย่างมั่นใจ” โดยเพิ่มมาตรการในการให้บริการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยได้ทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดจุดให้บริการต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์ฯ  มีจุดบริการล้างมือและจุดสำหรับให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังเยี่ยมชม ให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีระบบคัดกรองผู้รับบริการและบันทึกข้อมูลผู้เข้าเยี่ยมชมผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ตามมาตรการรัฐ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดที่บริการอาทิ จุดบริการข้อมูล และระหว่างการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมบ้านโบราณแต่ละหลัง ให้บริการQR Code สำหรับรับชมวีดิทัศน์ และบริการแผ่นพับพิพิธภัณฑ์ฯแบบออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ รองรับผู้ใช้บริการให้ปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ อย่างอุ่นใจ  
เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2563 • การดู 423 ครั้ง
พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ย้อนอดีตวันวาน ผ่านแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่
พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ย้อนอดีตวันวาน ผ่านแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่

พาย้อนรอยอดีต เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง  ที่รวบรวมเรือนโบราณล้านนาแถบลุ่มแม่น้ำปิงไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีเรือนล้านนาอยู่จำนวน 8 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง โดยแต่ละหลังมีที่มาและประวัติของแต่ละเรือน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามเหล่านี้ นอกจากนี้  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ที่ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาในอดีต ที่ถูกถ่ายทอดมายังรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอน ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ทัศนศึกษา เยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โทร: 053 943 626  โทรสาร: 053 222 680 และ 053 943 625 เวลาทำการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเหตุ:เนื่องจากสถานการณ์ผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 พิพิธภัณฑ์ฯขยายเวลางดการเปิดให้บริการ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563      
เผยแพร่เมื่อ 15 เมษายน 2563 • การดู 604 ครั้ง