ดอกสัก

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทั้งหมด 7 รายการ
 
 
แจ้งประกาศขยายเวลาการงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
แจ้งประกาศขยายเวลาการงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ตามที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่องการงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2563 นั้น  เนื่องจากขณะนี้ สถานการณ์ผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นและมีค่าฝุ่นควันที่วัดได้ปริมาณสูงในจังหวัดเชียงใหม่ และทำให้เกิดความเสี่ยง กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จึงขอขยายเวลางดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2563 • การดู 86 ครั้ง
แจ้งประกาศปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
แจ้งประกาศปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์ -------------------------    เนื่องด้วย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นและมีค่าฝุ่นควันที่วัดได้ปริมาณสูงในจังหวัดเชียงใหม่ และทำให้เกิดความเสี่ยง กอรปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบที่เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง นั้น   เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 1. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภท ตำ ยำ ส้า) วันที่ 26 – 28  มีนาคม 2563 ปรับเปลี่ยนเป็นการเผยแพร่ผ่านวีดิทัศน์การทำอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำ ส้า) ทางสื่อออนไลน์ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563   ประกาศ  ณ วันที่    20  มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563 • การดู 102 ครั้ง
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง  การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การงดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       เนื่องด้วย พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นและมีค่าฝุ่นควันที่วัดได้ปริมาณสูงในจังหวัดเชียงใหม่ และทำให้เกิดความเสี่ยง กอรปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบที่เสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนอย่างรุนแรง นั้น       เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จึงของดการเปิดให้บริการการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มีนาคม 2563 และจะเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาอีกครั้งภายหลังจากการประเมินสถานการณ์ว่าพ้นจากผลกระทบดังกล่าว ต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2563 • การดู 89 ครั้ง
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 รวม 9 หลักสูตร ดังนี้  1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562  หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 1) เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 2) เวลา 14.00 - 16.00 น. วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 3) เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 4) เวลา 14.00 - 16.00 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 5) เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตรเจิงมือเปล่า (พื้นฐาน 6) เวลา 14.00 - 16.00 น. ราคาอุปกรณ์ฝึกอบรม : ชุดเด็ก คนละ 200 บาท ชุดผู้ใหญ่ คนละ 250 บาท 2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ระหว่างวัน 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 : แกงแค รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 : แกงสะแล รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 : แกงผักกาดใส่จิ๊น รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) 3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภท ปิ้ง แอ็บ หลาม) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : ปิ้งดอกไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : หลามปลาใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 : แอ็บปลา-กุ้งฝอยใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) 4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ-ยำ-ส้า) ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 : ตำบ่าหนุน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 : ยำจิ๊นไก่ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 : ส้าผัก รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 15 คน) 5. หลักสูตรการจักสานใบตาล ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 : สานปลาตะเพียน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 : สานตั๊กแตน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 : สานหงส์ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) 6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพต้นไม้ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) 7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 : การเย็บถุงย่ามเล็ก รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : การเย็บตุ๊กตารูปสัตว์ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : การปักผ้าเป็นลวดลาย รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) 8. หลักสูตรการสานสาดแหย่ง ขนาด 2x2 เมตร (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 การขึ้นโครง เวลา 09.00 - 16.00 น. วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 การสานตัวสาด เวลา 09.00 - 16000 น. วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 การเก็บขอบสาด เวลา 09.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 200 บาท/รอบ (จำกัดเพียงหลักสูตรละ 20 คน) 9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 : การทำเทียนโบราณ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : การทำเทียนบูชา (ผางประทีป) รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : การทำเเครื่องสักการะต้นผึ้ง ต้นเทียน รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 16.00 น. หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท/รอบ (จำกัดเพียงรอบละ 20 คน) ******************** สอบถามข้อมูล/สำรองที่นั่ง :  โทรศัพท์ (053) 943 625
เผยแพร่เมื่อ 2 มกราคม 2563 • การดู 257 ครั้ง