FM100 CMU รายการ มช.ล้านนาสร้างสรรค์


fm100
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 39 วันที่ 1 ก.พ.2563 (กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหารล้านนาประเภทแกง)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 34 วันที่ 28 ธันวาคม 2562 (กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 33 วันที่ 21 ธ.ค. 2562 (พิธีมอบทุน afcp)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 29 วันที่ 23 พ.ย. 2562 (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 12 วันที่ 27 ก.ค.2562 (โครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคมเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียล ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์)
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์ ตอนที่ 8 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 (บทบาท หน้าที่ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มช.)