การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวด 5 : สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยหมวดตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
5.1  อากาศในสำนักงาน
5.1.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
     (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
     (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
     (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
     (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1
     (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
     (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
     (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษ อากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)
     (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบ)
5.1.1 (1) แผนการบำรุงรักษาประจำปี   
5.1.1 (2) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
5.1.1 (3) การปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี
5.1.1 (4)  มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติงานตามแผน
5.1.1 (5) จัดวางเครื่องปรินท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
5.1.1 (6) การติดป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ
5.1.2  มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
     (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
     (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
     (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
     (4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
     (5) ไม่พบการสูบบุหรี่หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่
5.1.2 (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
5.1.2 (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5.1.2 (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
5.1.2 (4) เขตสูบบุหรี่เหมาะสม
 
 
 
5.1.3  การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
     (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
     (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1)
     แนวทางการกำหนดมาตรการ มีดังนี้
     - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานมีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
     - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
5.1.3 แนวทางการควบคุมฝุ่นละอองและการจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
5.2  แสงในสำนักงาน
5.2.1  มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
     (1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงานและพื้นที่ทำงาน
     (2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
     (3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
     (4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5.2.1 (1) รายงานการตรวจวัดความเข้มแสง
5.2.1 (2) เครื่องวัดแสงมีมาตราฐาน
5.2.1 (3) ผลการตรวจวัดเป็นไปตามกฏหมาย
5.2.1 (4) ผู้ตรวจวัดเป็นไปตามกฏหมายกำหนด
 
5.3  เสียง
5.3.1  การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน
     (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
     (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
5.3 รายงานการตรวจวัดเสียง 
5.3.2  การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
     (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
     (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน
     แนวทางการกำหนดมาตรการ มีดังนี้
     - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
     - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
5.1.3 แนวทางการควบคุมฝุ่นละอองและการจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
5.4  ความน่าอยู่
5.4.1  มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน โดยจะต้องดำเนินการดังนี้
     (1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อบ่งชี้
     (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
     (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไปทั้งในอาคารและนอกอาคาร
     (4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงานรวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน
5.4.1 (1) แผนผังการจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน
5.4.1 (2) แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงาน ประจำปี 2564 และระบุผู้รับผิดชอบ
5.4.1 (3) การกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.4.1 (3-1) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2564
5.4.1 (4) การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
 
 
 
 
 
5.4.2  ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด      
 
5.4.3  ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
 
5.4.4  มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
     (1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
     (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคอย่างน้อยที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง
     (3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
     (4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
     (5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์นำโรคในระหว่างการตรวจประเมินของกรมฯ
     หมายเหตุ: การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน
    
    5.4.4 แนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงาน
 
    5.4.4 (1) แผนการควบคุมพาหะนำเชื้อ
 
    5.4.4 (3) รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์ 
 
    5.4.4 (3-1) หลักฐานการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด
5.5  การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
5.5.1  การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
     (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
     (2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมด
     (3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
     (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
     (6) มีการจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
     (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
     (8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
5.5.1 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี2564 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5.5.1-1  ซ้อมอพยพหนีไฟ และการระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2564
 5.5.1-2  วุฒิบัตรอบรมอัคคีภัย ประจำปี 2564
5.5.1 (6) จุดรวมพล
5.5.1 (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.5.1 (8) การกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
5.5.2  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
     5.5.2 แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2564
5.5.3  ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
     (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
           - ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก พื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง
           - ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
           - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ามี
     (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
           - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคาร สูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
           - ติดตั้งตัวดักจับควัน (Smoke Detector) หรือความร้อน (Heat Detector)
     (3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
     (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้ง เตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
     (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
     5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
     5.5.3-1  ใบตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2563
     5.5.3-2  ใบตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2564
 

หมวดตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
5.1  อากาศในสำนักงาน
5.1.1  การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
     (1) มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) พรมปูพื้นห้อง (ขึ้นอยู่กับสำนักงาน)
     (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
     (3) มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดในข้อ 1
     (4) มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติในข้อ 1
     (5) การจัดวางเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
     (6) การควบคุมควันไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน เช่น ติดป้ายดับเครื่องยนต์
     (7) การป้องกันและกำจัดแมลงที่จะสร้างมลพิษ อากาศภายในสำนักงาน (ถ้ามี)
     (8) มีการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบถึงการเกิดมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเตรียม ความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย (สามารถพิจารณาจากเอกสารหรือภาพถ่ายเป็นหลักฐานประกอบ)
5.1.1 (1) แผนการบำรุงรักษาประจำปี   
5.1.1 (2) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม แผนการดูแลรักษา
5.1.1 (3) การปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี
5.1.1 (4)  มีการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการปฏิบัติงานตามแผน
5.1.1 (5) จัดวางเครื่องปรินท์เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารให้ห่างไกลผู้ปฏิบัติงาน
5.1.1 (6) การติดป้ายดับเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถ
5.1.2  มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนด พื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด
     (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
     (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
     (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
     (4) เขตสูบบุหรี่จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และไม่อยู่ในบริเวณที่เปิดเผยอันเป็นที่เห็นได้ชัดแก่ผู้มาใช้สถานที่นั้น
     (5) ไม่พบการสูบบุหรี่หรือก้นบุหรี่นอกเขตสูบบุหรี่
5.1.2 (1) มีการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่
5.1.2 (2) มีการติดสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
5.1.2 (3) มีการติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่
5.1.2 (4) เขตสูบบุหรี่เหมาะสม
 
 
 
5.1.3  การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
     (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษ อากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
     (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1)
     แนวทางการกำหนดมาตรการ มีดังนี้
     - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงานมีที่กั้นเพื่อกันมลพิษทางอากาศกระทบกับพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
     - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
5.1.3 แนวทางการควบคุมฝุ่นละอองและการจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
5.2  แสงในสำนักงาน
5.2.1  มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด
     (1) มีการตรวจวัดความเข้มแสงประจำปีพร้อม แสดงหลักฐานผลการตรวจวัดแสงเฉพาะจุดทำงานและพื้นที่ทำงาน
     (2) เครื่องวัดแสงจะต้องมีมาตรฐานและได้รับการสอบเทียบ (แสดงหลักฐานใบรับรอง)
     (3) ผลการตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
     (4) ผู้ที่ตรวจวัดความเข้มแสงจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5.2.1 (1) รายงานการตรวจวัดความเข้มแสง
5.2.1 (2) เครื่องวัดแสงมีมาตราฐาน
5.2.1 (3) ผลการตรวจวัดเป็นไปตามกฏหมาย
5.2.1 (4) ผู้ตรวจวัดเป็นไปตามกฏหมายกำหนด
 
5.3  เสียง
5.3.1  การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน
     (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
     (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
5.3 รายงานการตรวจวัดเสียง 
5.3.2  การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน
     (1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
     (2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดในข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายนอกสำนักงาน
     แนวทางการกำหนดมาตรการ มีดังนี้
     - มีพื้นที่ทำงานสำรองให้กับพนักงาน
     - มีการสื่อสารหรือติดป้ายแจ้งเตือน เพื่อการเตรียมความพร้อมและระวังการได้รับอันตราย
5.1.3 แนวทางการควบคุมฝุ่นละอองและการจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
5.4  ความน่าอยู่
5.4.1  มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน โดยจะต้องดำเนินการดังนี้
     (1) จัดทำแผนผังของสำนักงานทั้งในตัวอาคารและนอกอาคาร โดยจะต้องกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวมและพื้นที่ทำงาน เป็นต้น สามารถสื่อสารด้วยป้ายหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อบ่งชี้
     (2) มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไป ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
     (3) มีการกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ทั่วไปทั้งในอาคารและนอกอาคาร
     (4) การกำหนดแผนงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และคงรักษาไว้ของสำนักงานรวมไปถึงมีการปฏิบัติจริงตามแผนงาน
5.4.1 (1) แผนผังการจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน
5.4.1 (2) แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงาน ประจำปี 2564 และระบุผู้รับผิดชอบ
5.4.1 (3) การกำหนดเวลาในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.4.1 (3-1) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2564
5.4.1 (4) การดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
 
 
 
 
 
5.4.2  ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด      
 
5.4.3  ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น
 
5.4.4  มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด
     (1) มีการกำหนดแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ นกพิราบ หนู แมลงสาบ และอื่นๆ
     (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรคอย่างน้อยที่สุด เดือนละ 1 ครั้ง
     (3) มีการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด (เฉพาะตอนกลางวัน)
     (4) มีแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการเมื่อพบร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค
     (5) ไม่พบร่องรอยหรือสัตว์นำโรคในระหว่างการตรวจประเมินของกรมฯ
     หมายเหตุ: การควบคุมสัตว์พาหะนำโรค สำนักงานสามารถควบคุมและจัดการได้เอง หรือว่าจ้างหน่วยงานเฉพาะมาดำเนินการแทน
    
    5.4.4 แนวทางการป้องกันสัตว์พาหะนำโรคในสำนักงาน
 
    5.4.4 (1) แผนการควบคุมพาหะนำเชื้อ
 
    5.4.4 (3) รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์ 
 
    5.4.4 (3-1) หลักฐานการตรวจสอบร่องรอยตามความถี่ที่ได้กำหนด
5.5  การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
5.5.1  การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด
     (1) มีการกำหนดแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ
     (2) จำนวนคนเข้าอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น จะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมด
     (3) พนักงานทุกคนจะต้องเข้าฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (4) มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรองการอบรม ภาพถ่าย เป็นต้น
     (5) มีการฝึกซ้อมอพยพตามแผนที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน เช่น ใบรับรอง ภาพถ่าย เป็นต้น
     (6) มีการจุดรวมพลที่สามารถรองรับได้ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
     (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
     (8) มีการกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
5.5.1 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี2564 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5.5.1-1  ซ้อมอพยพหนีไฟ และการระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี 2564
 5.5.1-2  วุฒิบัตรอบรมอัคคีภัย ประจำปี 2564
5.5.1 (6) จุดรวมพล
5.5.1 (7) มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล พร้อมสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.5.1 (8) การกำหนดทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ พร้อมมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน
5.5.2  มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
     5.5.2 แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2564
5.5.3  ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของ พนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว (สุ่มสอบถามอย่างน้อย 4 คน)
     (1) มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
           - ถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน (กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจาก พื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นที่จะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง
           - ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี)
           - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) ถ้ามี
     (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน
           - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (พื้นที่มากกว่า 300 ตารางเมตรหรืออาคาร สูงเกิน 2 ชั้นขึ้นไป)
           - ติดตั้งตัวดักจับควัน (Smoke Detector) หรือความร้อน (Heat Detector)
     (3) มีการตรวจสอบข้อ (1) - (2) และหากพบว่าชำรุดจะต้องดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข
     (4) พนักงานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้ง เตือนอย่างน้อยร้อยละ 75 จากที่สุ่มสอบถาม
     (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
     5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของ อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
     5.5.3-1  ใบตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2563
     5.5.3-2  ใบตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2564