การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวด 3 : การใช้ทรัพยากรและพลังงานหมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
3.1  การใช้น้ำ
3.1.1  มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
     (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
     (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
     (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
     3.1.1-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (น้ำ)
3.1.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
     3.1.2-1  ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
3.1.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
 
3.2  การใช้พลังงาน
3.2.1  มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย  
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
     (2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น
     (3) การใช้พลังงานทดแทน
     (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
     3.2.1 (1)  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (ไฟฟ้า)
     3.2.1 (3) การใช้พลังงานทดแทน (การนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (การใช้แสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์)
3.2.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
     3.2.2-1  ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
3.2.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
 
3.2.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
     (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     (2) การวางแผนการเดินทาง
     (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
     3.2.4-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง)
3.2.5  มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น
     3.2.5-1  ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม) 
3.3  การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
3.3.1  มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย  
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
     (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
     (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
     (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
     3.3.1-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (กระดาษ)
3.3.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น  เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
     3.3.2-1  บันทึกข้อมูลการใช้กระดาษ ประจำปี 2563-2564
3.3.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
     3.3.3-1  หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้กระดาษตามมาตรการที่กำหนด ประจำปี 2564
3.3.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย  
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้
     (2) การกำหนดรูปแบบการใช้
     (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
     3.3.4-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (หมึก อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน)
3.3.5  ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
 3.3.5  ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สถิติการใช้หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2563 กับ พ.ศ.2564)
3.4  การประชุมและการจัดนิทรรศการ
3.4.1  ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR Code อีเมล์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น
3.4.1  ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
3.4.2  การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
     (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ
     (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
     (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
     (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (ประชุมและการจัดนิทรรศการ)
3.4.2 (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม
3.4.2 (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
3.4.2 (3-1) แนวทางสำหรับการจัดประชุมนอกสถานที่
3.4.2 (3-2) แนวทางสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2 (3-3) แนวทางสำหรับผู้ใช้บริการเช่าสถานที่จัดงาน
3.4.2 (3-4) ตัวอย่างการขอเช่าสถานที่จัดงานพิพิธภัณฑ์ฯและการชี้แจงแนวทางสำหรับผู้ใช้บริการเช่าสถานที่จัดงานได้รับทราบ
3.4.2 (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม
3.4.2 (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2 (6) หลักฐานการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) สอดคล้องกับตัวชี้วัด 6.2.3

 
 

หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
3.1  การใช้น้ำ
3.1.1  มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
     (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
     (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
     (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
     3.1.1-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (น้ำ)
3.1.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
     3.1.2-1  ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปา ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
3.1.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
 
3.2  การใช้พลังงาน
3.2.1  มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย  
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
     (2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น
     (3) การใช้พลังงานทดแทน
     (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
     3.2.1 (1)  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (ไฟฟ้า)
     3.2.1 (3) การใช้พลังงานทดแทน (การนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ (การใช้แสงสว่างจากพลังแสงอาทิตย์)
3.2.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
     3.2.2-1  ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
3.2.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
 
3.2.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
     (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
     (2) การวางแผนการเดินทาง
     (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ
     3.2.4-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง)
3.2.5  มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น
     3.2.5-1  ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม) 
3.3  การใช้ทรัพยากรอื่นๆ
3.3.1  มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย  
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
     (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
     (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
     (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่
     3.3.1-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (กระดาษ)
3.3.2  มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
     (3) บรรลุเป้าหมาย
     (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
     (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
     (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข
     หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น  เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น
     3.3.2-1  บันทึกข้อมูลการใช้กระดาษ ประจำปี 2563-2564
3.3.3  ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
     3.3.3-1  หลักฐานการสำรวจพื้นที่ที่มีการใช้กระดาษตามมาตรการที่กำหนด ประจำปี 2564
3.3.4  มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย  
     (1) การสร้างความตระหนักในการใช้
     (2) การกำหนดรูปแบบการใช้
     (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
     3.3.4-1  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (หมึก อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน)
3.3.5  ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)
 3.3.5  ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สถิติการใช้หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบ ปี พ.ศ.2563 กับ พ.ศ.2564)
3.4  การประชุมและการจัดนิทรรศการ
3.4.1  ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR Code อีเมล์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น
3.4.1  ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
3.4.2  การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
     (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ
     (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
     (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
     (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2  มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากร (ประชุมและการจัดนิทรรศการ)
3.4.2 (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม
3.4.2 (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
3.4.2 (3-1) แนวทางสำหรับการจัดประชุมนอกสถานที่
3.4.2 (3-2) แนวทางสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2 (3-3) แนวทางสำหรับผู้ใช้บริการเช่าสถานที่จัดงาน
3.4.2 (3-4) ตัวอย่างการขอเช่าสถานที่จัดงานพิพิธภัณฑ์ฯและการชี้แจงแนวทางสำหรับผู้ใช้บริการเช่าสถานที่จัดงานได้รับทราบ
3.4.2 (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม
3.4.2 (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.2 (6) หลักฐานการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) สอดคล้องกับตัวชี้วัด 6.2.3