การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวด 1 : การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
1.1  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.1.1  มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
     (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
     (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
     1.1.1-2  บริบทองค์กร และขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักฯ 
1.1.2  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
     (1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
     (2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     (4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง
     1.1.2-2  ประกาศสำนักฯ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
     1.8.1-2  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวด 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
     1.8.1-3  เอกสารการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวด 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
     1.8.2-1  เผยแพร่รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
     1.8.2-2  เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
1.1.3  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
     (1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
     (2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
     (3) ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจ จะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
     (4) ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจ จะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
1.1.4  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
     (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
     (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
     (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
     1.1.4-1  แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ประจำปี 2564
1.1.5  มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
     (1) การใช้ไฟฟ้า
     (2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
     (3) การใช้น้ำ
     (4) การใช้กระดาษ
     (5) ปริมาณของเสีย
     (6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
     1.1.5-2 ประกาศสำนักฯ เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1.2  คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
     (1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติโดยคณะกรรมการ/ทีมงาน จะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
     (2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
     1.2.1-1  คำสั่งสำนักฯ ที่ 059/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
1.2.2  ร้อยละของคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้
     (1) ประธาน/หัวหน้า
     (2) คณะกรรมการ/ทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)
     สุ่มสัมภาษณ์ ถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3  การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.3.1  กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
     (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
     (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
     (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษและของเสียของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
     (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
     (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติและฉุกเฉินครบถ้วน
     (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
     (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
     (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวน การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
     1.3.1-1  ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
     1.3.2-2  ประกาศสำนักฯ เรื่อง มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรของสำนักฯ ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     (1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     (2) กำหนดมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ/แนวทางการแก้ไขครบถ้วน
     (4) กำหนดมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
     (5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการคู่มือ/แนวทางการป้องกันครบถ้วน
1.4  กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1  มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
     (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
     (2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
     (3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
     (4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
     (5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
     (6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     หมายเหตุ: สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม
     1.4.1-1  ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
     1.4.2-1  ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
1.4.2  ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้
     (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
     (2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
     (3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
     กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
     (4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดให้
 1.5  ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
1.5.1  การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน ประกอบด้วย
     (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
     (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลงสำหรับการเดินทาง
     (3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
     (4) ปริมาณการใช้กระดาษ
     (5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ผังกลบ)
     โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor: EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด
     1.5.1-1  ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 
     1.5.1-2  ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2564 (มกราคม - ตุลาคม)
     1.5.1-3  ข้อมูลอ้างอิงการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
     1.5.2-1  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
 
1.5.2  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
     (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
     (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
1.5.3  ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะสอบถามดังนี้
     (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
     (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
     หมายเหตุ:
     - พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
     - สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป
1.6  แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.6.1  การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการดังนี้
     (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
     (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
     (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
     (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
     (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและจะต้องมีความเข้าใจ
     1.6.1-1  โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 (อัพโหลดไฟล์ใหม่) 
     1.6.1-2  คู่มือการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักฯ 
     1.6.1-3  คู่มือลดการใช้กระดาษภายในสำนักฯ (อัพโหลดไฟล์ใหม่)
     1.6.2-1  ผลสำเร็จของแผนงานโครงการสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ประจำปี 2564
1.6.2  ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
     (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
     (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
     (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
     (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
     (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
     (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน หลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
1.7  การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)
1.7.1  การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
     (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
     (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (3) มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
     (4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
     (5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด
     หมายเหตุ: สำนักฯ ดำเนินการขอรับรองเป็นปีแรก จึงยังไม่ต้องดำเนินการส่วนนี้
1.8  การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1  การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
     (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
     (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
     (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
     (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
     1.8.1-1  การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
     1.8.1-2  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
     1.8.1-3  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
1.8.2  มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ดังนี้
     (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (2) วาระที่ 1 : การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบที่ผ่านมา
     (3) วาระที่ 2 : นโยบายสิ่งแวดล้อม
     (4) วาระที่ 3 : ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
     (5) วาระที่ 4 : การติดตามผลการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
     (6) วาระที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
     (7) วาระที่ 6 : ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม วิสัยทัศน์ และแนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
     (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
     1.8.1-2  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
     1.8.1-3  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
     1.8.2-1  มีการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ e-Document เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบทั่วทั้วองค์กร (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564)
     1.8.2-2  มีการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ e-Document เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบทั่วทั้วองค์กร (เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

 
หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
1.1  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม
1.1.1  มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
     (1) มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
     (2) มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
     1.1.1-2  บริบทองค์กร และขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักฯ 
1.1.2  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดยแสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
     (1) การปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
     (2) การควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     (3) การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     (4) การสร้างความรู้และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง
1.1.2-2  ประกาศสำนักฯ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
     
1.1.3  การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
     (1) นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุด/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
     (2) มีการระบุวันที่การประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
     (3) ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจ จะต้องสามารถอธิบายถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
     (4) ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจ จะต้องมีส่วนในการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
1.1.4  มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
     (1) รายละเอียดของแผนจะต้องระบุการดำเนินงานครบถ้วนทุกหมวด
     (2) มีการกำหนดเวลาหรือความถี่ของการดำเนินการของแต่ละหมวด
     (3) มีการกำหนดแผนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
     1.1.4-1  แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ประจำปี 2565
1.1.5  มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
     (1) การใช้ไฟฟ้า
     (2) การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
     (3) การใช้น้ำ
     (4) การใช้กระดาษ
     (5) ปริมาณของเสีย
     (6) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
     1.1.5-2 ประกาศสำนักฯ เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
1.2  คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
1.2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
     (1) ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามอนุมัติโดยคณะกรรมการ/ทีมงาน จะต้องครอบคลุมทุกหมวด และบุคลากร/ผู้แทนจากทุกฝ่ายในหน่วยงาน
     (2) กำหนดอำนาจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
     1.2.1-1  คำสั่งสำนักฯ ที่ 059/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
1.2.2  ร้อยละของคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม ดังนี้
     (1) ประธาน/หัวหน้า
     (2) คณะกรรมการ/ทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบทุกหมวด (สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจประเมินแต่ละหมวดสุ่มสอบถามได้)
     สุ่มสัมภาษณ์ ถึงความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3  การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.3.1  กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้องได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
     (1) มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงานครบถ้วน
     (2) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบเหมาะสมและมีความเข้าใจ
     (3) ระบุการใช้พลังงาน ทรัพยากร วัตถุดิบ มลพิษและของเสียของแต่ละกิจกรรมจะต้องครบถ้วน
     (4) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อมครบถ้วน
     (5) ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติและฉุกเฉินครบถ้วน
     (6) มีการพิจารณากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นๆ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
     (7) การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
     (8) มีหลักฐานการกำหนดระยะเวลาในการทบทวน การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (9) กรณีมีการปรับแผน/กิจกรรม หรือมีกิจกรรมเพิ่มเติม (เช่น มีแผนที่จะก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติมกิจกรรมของสำนักงานในอนาคตอันใกล้ เป็นต้น) จะต้องระบุกิจกรรมดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)
     1.3.1-1  ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564
     1.3.2-2  ประกาศสำนักฯ เรื่อง มาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรของสำนักฯ ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     (1) มีสรุปรายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     (2) กำหนดมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
     (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญมีการดำเนินการตามมาตรการ คู่มือ/แนวทางการแก้ไขครบถ้วน
     (4) กำหนดมาตรการคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉิน
     (5) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในสภาวะผิดปกติและสภาวะฉุกเฉินมีการดำเนินการตามมาตรการคู่มือ/แนวทางการป้องกันครบถ้วน
1.4  กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1  มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
     (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
     (2) จัดทำรายการกฎหมายที่ครอบคลุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริบทของสำนักงาน
     (3) สามารถระบุแหล่งที่มาของกฎหมายและข้อกำหนดข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
     (4) สามารถระบุความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
     (5) กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นปัจจุบัน
     (6) มีการรวบรวมและทบทวนกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     หมายเหตุ: สำนักงานจะต้องค้นหากฎหมายท้องถิ่นเพิ่มเติม
     1.4.1-1  ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564
     1.4.2-1  ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
1.4.2  ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้
     (1) ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม
     (2) มีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครบถ้วน
     (3) มีการอ้างอิงหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
     กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย จะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
     (4) มีการกำหนดความถี่ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่เหมาะสมและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดให้
 1.5  ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก
1.5.1  การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน ประกอบด้วย
     (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
     (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลงสำหรับการเดินทาง
     (3) ปริมาณการใช้น้ำประปา
     (4) ปริมาณการใช้กระดาษ
     (5) ปริมาณการเกิดของเสีย (ผังกลบ)
     โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor: EF) ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกล่าสุด
     1.5.1-1  ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 
     1.5.1-2  ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2564 (มกราคม - ตุลาคม)
     1.5.1-3  ข้อมูลอ้างอิงการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
     1.5.2-1  เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 - 2564 (มกราคม - สิงหาคม)
 
1.5.2  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย
     กรณีบรรลุเป้าหมาย
     (1) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
     (1) มีการวิเคราะห์สาเหตุในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
     (2) มีแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
     (3) มีการติดตามผลหลังแก้ไข
1.5.3  ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะสอบถามดังนี้
     (1) ความสำคัญของก๊าซเรือนกระจกกับการทำสำนักงานสีเขียว
     (2) แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     (3) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย
     หมายเหตุ:
     - พนักงานที่ถูกสอบถามจะต้องอธิบายให้ได้ทั้ง 3 ข้อ
     - สอบถามพนักงาน 4 คนขึ้นไป
1.6  แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
1.6.1  การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการดังนี้
     (1) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ หรือกฎหมายสิ่งแวดล้อม
     (2) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สามารถวัดผลได้
     (3) กิจกรรม/นวัตกรรมที่กำหนดในโครงการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
     (4) ระยะเวลาการทำโครงการมีความเหมาะสม
     (5) โครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและจะต้องมีความเข้าใจ
     1.6.1-1  โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 (อัพโหลดไฟล์ใหม่) 
     1.6.1-2  คู่มือการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงสำนักฯ 
     1.6.1-3  คู่มือลดการใช้กระดาษภายในสำนักฯ (อัพโหลดไฟล์ใหม่)
     1.6.2-1  ผลสำเร็จของแผนงานโครงการสิ่งแวดล้อมสำนักฯ ประจำปี 2564
1.6.2  ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
     (1) มีแผนการดำเนินโครงการหรือนวัตกรรมที่ชัดเจน
     (2) ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
     (3) มีการกำหนดความถี่ในการติดตามผลและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
     (4) มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
     (5) ดำเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมายมีการทบทวนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
     (6) มีการกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน หลังบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
1.7  การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานต่ออายุ)
1.7.1  การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน
     (1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
     (2) มีการกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (3) มีการจัดทำกำหนดการตรวจประเมินภายในครอบคลุมทุกหมวด
     (4) กำหนดผู้ตรวจประเมินภายในแต่ละหมวดมีความเพียงพอและเหมาะสม มีความเป็นอิสระในการตรวจประเมินอย่างชัดเจน
     (5) การดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานครบถ้วนทุกหมวด
     หมายเหตุ: สำนักฯ ดำเนินการขอรับรองเป็นปีแรก จึงยังไม่ต้องดำเนินการส่วนนี้
1.8  การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1  การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
     (1) มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
     (2) มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
     (3) จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
     (4) หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบ พร้อมรับข้อเสนอแนะ
     1.8.1-1  การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
     1.8.1-2  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
     1.8.1-3  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
1.8.2  มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ดังนี้
     (1) มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
     (2) วาระที่ 1 : การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบที่ผ่านมา
     (3) วาระที่ 2 : นโยบายสิ่งแวดล้อม
     (4) วาระที่ 3 : ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ/ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
     (5) วาระที่ 4 : การติดตามผลการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
     (6) วาระที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
     (7) วาระที่ 6 : ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม วิสัยทัศน์ และแนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
     (8) จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
     1.8.1-2  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564
     1.8.1-3  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
     1.8.2-1  มีการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ e-Document เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบทั่วทั้วองค์กร (เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564)
     1.8.2-2  มีการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม หมวด 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ e-Document เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ รับทราบทั่วทั้วองค์กร (เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)