green office
 

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.


การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

 

กิจกรรมภายใต้โครงการ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาทิ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว"
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวประจำปี 2564" ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  

แนวนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง


สื่อประชาสัมพันธ์


วิดีโอ