กิจกรรมภายใต้โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงาน โดยมีคณะวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
บริการยืมถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก
บริการยืมถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบริการยืมถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติก ณ จุดทางเดิน ชั้น1 เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรร่วมตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  สำหรับผู้บริหารและบุคลากรที่ต้องการยืมถุงผ้าสามารถมาขอยืมถุงผ้าฟรี! ได้ที่บริเวณจุดทางเดิน ชั้น1 และสามารถนำมาคืนได้เมื่อใช้แล้วเสร็จ  “สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” อยากชวนทุกท่านร่วมมือกันลดขยะพลาสติกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโลกที่น่าอยู่   
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านระบบ Zoom Online ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาทิ ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว"
• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวประจำปี 2564" ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.