เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ G - Green ระบบออนไลน์

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการ G - Green ระบบออนไลน์ ที่จัดึ้นโดย โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 - 15.00 น. 

การดู 1,332 ครั้ง