ความเป็นมาของโครงการ


สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความตระหนักถึงสภาวการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน จึงประสงค์และมุ่งมั่นที่จะให้องค์กรมีการดำเนินการจัดการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)ควบคู่ไปกับการดำเนินงานสนองต่อแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑เชิงรุก: นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานรวมทั้งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่๓ ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรให้ได้รับความรู้และตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยการดำเนินการและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษของเสีย รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างให้มีแผนการปฏิบัติตามกฏหมายและเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พื้นที่รับรอง
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่โดยรวมประมาณ 9 ไร่
 
 
1. ส่วนอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ 2 ไร่ (ขนาดพื้นที่ อาคารสำนักงาน 984 ตรม.)
 
 
2. ส่วนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และพื้นที่โดยรอบ ประกอบด้วยเรือนโบราณล้านนา จำนวน 10 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง ขนาดพื้นที่ 7 ไร่