สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ดำเนินการกำจัดขยะเปียก (เศษอาหาร) ด้วยถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ดำเนินการกำจัดขยะเปียก (เศษอาหาร) ด้วยถังหมักรักษ์โลก (Green Cone) ใช้สำหรับหมักเศษอาหารและขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน เพื่อช่วยให้ย่อยสลายเศษอาหารและให้ปุ๋ยกับดินโดยตรง 

การดู 1,673 ครั้ง