การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวด 2 : การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกหมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
2.1  การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.1.1  กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
     (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
          - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
          - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          - การจัดการมลพิษและของเสีย
          - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          - ก๊าซเรือนกระจก
          - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564
     (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
     (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
     (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน
2.1.1 (1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี2564 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2.1.1 (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยมีผู้รับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
2.1.1 (2-1) กำหนดการการอบรม
 
 
 
2.1.1 (3) ประเมินผลการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
2.1.1 (4) ประวัติการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
        
2.1.2  กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
     (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
   (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์
 
2.1.2 (1-1) ประวัติวิทยากรแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 
2.1.2 (1-2) ประวัติวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
 
2.1.2 (1-3) ประวัติวิทยากรการบรรยายหัวข้อ “ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)” 7 กรกฎาคม 2564
 
2.1.2 (1-4) ประวัติวิทยากรการบรรยายหัวข้อเรื่อง “โครงการช้างช่างแยก” 14 กรกฎาคม 2564
 
2.1.2 (1-5) การกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
 
2.2  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
2.2.1  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
     (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

หัวข้อ

ความถี่

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. เป้าหมายและมาตรการพลังงานและทรัพยากร (ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. ก๊าซเรือนกระจก
ทุกเดือน
     (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
     (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
     (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
2.2.1 แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
     (1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Line, QR Code การประชุมเว็บไซต์
     (2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
     (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
     (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)
 
2.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน การรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก
   
2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

2.2.4 (1-2) แนวทางการรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

 
 
 
2.2.4 (4) สรุปข้อร้องเรียนข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ระหว่างเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2564
 

2.2.4 (4-1) การแจ้งการตอบกลับข้อร้องเรียน

 

2.2.4 (4-2) เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 

 

 
 
 
 
 
 

 


หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
2.1  การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.1.1  กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
     (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
          - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
          - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          - การจัดการมลพิษและของเสีย
          - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          - ก๊าซเรือนกระจก
          - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564
     (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
     (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
     (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน
2.1.1 (1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี2564 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2.1.1 (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยมีผู้รับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
2.1.1 (2-1) กำหนดการการอบรม
 
 
 
2.1.1 (3) ประเมินผลการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
2.1.1 (4) ประวัติการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 
        
2.1.2  กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
     (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
   (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์
 
2.1.2 (1-1) ประวัติวิทยากรแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
 
2.1.2 (1-2) ประวัติวิทยากรศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
 
2.1.2 (1-3) ประวัติวิทยากรการบรรยายหัวข้อ “ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)” 7 กรกฎาคม 2564
 
2.1.2 (1-4) ประวัติวิทยากรการบรรยายหัวข้อเรื่อง “โครงการช้างช่างแยก” 14 กรกฎาคม 2564
 
2.1.2 (1-5) การกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
 
2.2  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
2.2.1  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
     (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

หัวข้อ

ความถี่

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.)
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. เป้าหมายและมาตรการพลังงานและทรัพยากร (ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ)
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. ก๊าซเรือนกระจก
ทุกเดือน
     (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
     (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
     (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
2.2.1 แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
     (1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Line, QR Code การประชุมเว็บไซต์
     (2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
     (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
     (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)
 
2.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน การรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก
   
2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

2.2.4 (1-2) แนวทางการรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

 
 
 
2.2.4 (4) สรุปข้อร้องเรียนข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ระหว่างเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2564
 

2.2.4 (4-1) การแจ้งการตอบกลับข้อร้องเรียน

 

2.2.4 (4-2) เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักฯ หมวดที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564