ปริมาณการใช้น้ำประปา

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณน้ำ/เดือน (ลบม.) ค่าน้ำ/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้น้ำต่อพนักงาน
2563 มกราคม 18 382.00 2,292.00 21
2563 กุมภาพันธ์ 18 396.00 2,376.00 22
2563 มีนาคม 18 779.00 4,674.00 43
2563 เมษายน 18 690.00 4,140.00 38
2563 พฤษภาคม 18 460.00 2,760.00 26
2563 มิถุนายน 18 353.00 2,118.00 20
2563 กรกฎาคม 18 147.00 882.00 8
2563 สิงหาคม 18 225.00 1,350.00 13
2563 กันยายน 18 159.00 954.00 9
2563 ตุลาคม 18 226.00 1,356.00 13
2563 พฤศจิกายน 18 505.00 3,030.00 28
2563 ธันวาคม 18 919.00 5,514.00 51
รวมปี 2563 5,241.00 31,446.00 เฉลี่ยทั้งปี = 24
2564 มกราคม 18 711.00 4,266.00 40
2564 กุมภาพันธ์ 18 837.00 5,022.00 47
2564 มีนาคม 18 1,176.00 7,056.00 65
2564 เมษายน 18 1,013.00 6,078.00 56
2564 พฤษภาคม 18 795.00 4,770.00 44
2564 มิถุนายน 18 547.00 3,282.00 30
2564 กรกฎาคม 18 298.00 1,788.00 17
2564 สิงหาคม 18 315.00 1,890.00 18
2564 กันยายน 18 363.00 2,178.00 20
2564 ตุลาคม 18 301.00 1,806.00 17
2564 พฤศจิกายน 18 246.00 1,476.00 14
2564 ธันวาคม 18 404.00 2,424.00 22
รวมปี 2564 7,006.00 42,036.00 เฉลี่ยทั้งปี = 32
2565 มกราคม 18 430.00 2,580.00 24
2565 กุมภาพันธ์ 18 481.00 2,886.00 27
2565 มีนาคม 18 585.00 3,510.00 33
2565 เมษายน 18 410.00 2,460.00 23
2565 พฤษภาคม 18 254.00 1,524.00 14
2565 มิถุนายน 18 318.00 1,908.00 18
2565 กรกฎาคม 18 193.00 1,158.00 11
2565 สิงหาคม 16 170.00 1,020.00 11
2565 กันยายน 16 174.00 1,044.00 11
2565 ตุลาคม 15 194.00 1,164.00 13
2565 พฤศจิกายน 15 286.00 1,716.00 19
2565 ธันวาคม 15 275.00 1,650.00 18
รวมปี 2565 3,770.00 22,620.00 เฉลี่ยทั้งปี = 18
2566 มกราคม 15 121.00 726.00 8
2566 กุมภาพันธ์ 15 555.00 3,330.00 37
รวมปี 2566 676.00 4,056.00 เฉลี่ยทั้งปี = 23