ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง/เดือน (ลิตร) ค่าใช้จ่าย/เดือน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อพนักงาน
2563 กุมภาพันธ์ 18 9.33 0.00 1
2563 มีนาคม 18 9.13 0.00 1
2563 เมษายน 18 29.36 0.00 2
2563 พฤษภาคม 18 9.56 0.00 1
2563 มิถุนายน 18 25.30 0.00 1
2563 กรกฎาคม 18 30.67 0.00 2
2563 สิงหาคม 18 31.24 0.00 2
2563 กันยายน 18 18.30 0.00 1
2563 ตุลาคม 18 22.38 0.00 1
2563 พฤศจิกายน 18 18.24 0.00 1
2563 ธันวาคม 18 12.54 0.00 1
รวมปี 2563 216.04 0.00 เฉลี่ยทั้งปี = 1
2564 มกราคม 18 8.22 0.00 0
2564 กุมภาพันธ์ 18 23.85 0.00 1
2564 มีนาคม 18 14.52 0.00 1
2564 เมษายน 18 14.56 0.00 1
2564 พฤษภาคม 18 17.70 0.00 1
2564 มิถุนายน 18 13.92 0.00 1
2564 กรกฎาคม 18 23.21 700.00 1
2564 สิงหาคม 18 30.01 900.00 2
2564 กันยายน 18 16.64 500.00 1
2564 ตุลาคม 18 24.88 800.00 1
2564 พฤศจิกายน 18 24.55 800.00 1
2564 ธันวาคม 18 22.52 700.00 1
รวมปี 2564 234.58 4,400.00 เฉลี่ยทั้งปี = 1
2565 มกราคม 18 11.82 400.00 1
2565 กุมภาพันธ์ 18 5.56 200.00 0
2565 มีนาคม 18 17.67 700.00 1
2565 เมษายน 18 17.72 700.00 1
2565 พฤษภาคม 18 18.58 800.00 1
2565 มิถุนายน 18 12.29 560.00 1
2565 กรกฎาคม 18 23.36 960.00 1
2565 สิงหาคม 16 18.30 690.00 1
2565 กันยายน 16 23.51 840.00 1
2565 ตุลาคม 15 13.92 500.00 1
2565 พฤศจิกายน 15 24.33 890.00 2
2565 ธันวาคม 15 8.56 300.00 1
รวมปี 2565 195.61 7,540.00 เฉลี่ยทั้งปี = 1