ปริมาณการใช้กระดาษ

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณกระดาษ/เดือน (กิโลกรัม) ค่าใช้จ่าย/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้กระดาษต่อพนักงาน
2563 มกราคม 18 12.50 525.00 1
2563 กุมภาพันธ์ 18 0.00 0.00 0
2563 มีนาคม 18 0.00 0.00 0
2563 เมษายน 18 25.00 1,050.00 1
2563 พฤษภาคม 18 50.00 2,100.00 3
2563 มิถุนายน 18 50.00 2,100.00 3
2563 กรกฎาคม 18 25.00 1,050.00 1
2563 สิงหาคม 18 25.00 1,050.00 1
2563 กันยายน 18 12.50 525.00 1
2563 ตุลาคม 18 2.50 105.00 0
2563 พฤศจิกายน 18 25.00 1,050.00 1
2563 ธันวาคม 18 12.50 525.00 1
รวมปี 2563 240.00 10,080.00 เฉลี่ยทั้งปี = 1
2564 มกราคม 18 25.00 1,050.00 1
2564 กุมภาพันธ์ 18 37.50 1,575.00 2
2564 มีนาคม 18 25.00 1,050.00 1
2564 เมษายน 18 12.50 525.00 1
2564 พฤษภาคม 18 25.00 1,050.00 1
2564 มิถุนายน 18 27.50 1,155.00 2
2564 กรกฎาคม 18 12.50 0.00 1
2564 สิงหาคม 18 12.50 0.00 1
2564 กันยายน 18 12.50 0.00 1
2564 ตุลาคม 18 12.50 0.00 1
2564 พฤศจิกายน 18 25.00 0.00 1
2564 ธันวาคม 18 12.50 0.00 1
รวมปี 2564 240.00 6,405.00 เฉลี่ยทั้งปี = 1
2565 มกราคม 18 12.50 0.00 1
2565 กุมภาพันธ์ 18 12.50 0.00 1
2565 มีนาคม 18 25.00 0.00 1
2565 เมษายน 18 12.50 0.00 1
2565 พฤษภาคม 18 25.00 0.00 1
2565 มิถุนายน 18 25.00 0.00 1
2565 กรกฎาคม 18 25.00 0.00 1
2565 สิงหาคม 16 12.50 0.00 1
2565 กันยายน 16 12.50 0.00 1
2565 ตุลาคม 15 12.50 0.00 1
2565 พฤศจิกายน 15 12.50 0.00 1
2565 ธันวาคม 15 12.50 0.00 1
รวมปี 2565 200.00 0.00 เฉลี่ยทั้งปี = 1