ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ปี พ.ศ. เดือน จำนวนพนักงาน (คน) ปริมาณไฟฟ้าจากมิเตอร์/เดือน (kWh) ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อพนักงาน
2563 มกราคม 18 2,548.02 9,505.90 142
2563 กุมภาพันธ์ 18 2,835.93 10,608.36 158
2563 มีนาคม 18 4,088.18 15,609.49 227
2563 เมษายน 18 4,203.47 15,565.03 234
2563 พฤษภาคม 18 4,382.80 15,781.15 243
2563 มิถุนายน 18 4,095.20 14,974.51 228
2563 กรกฎาคม 18 4,133.50 15,677.75 230
2563 สิงหาคม 18 3,131.29 11,760.19 174
2563 กันยายน 18 3,509.98 13,455.86 195
2563 ตุลาคม 18 2,959.92 11,266.34 164
2563 พฤศจิกายน 18 2,834.78 10,577.70 157
2563 ธันวาคม 18 2,901.91 10,814.55 161
รวมปี 2563 41,624.98 155,596.83 เฉลี่ยทั้งปี = 193
2564 มกราคม 18 2,179.98 7,985.05 121
2564 กุมภาพันธ์ 18 2,716.78 10,248.24 151
2564 มีนาคม 18 4,199.80 16,413.24 233
2564 เมษายน 18 2,789.15 10,220.00 155
2564 พฤษภาคม 18 3,688.29 13,986.00 205
2564 มิถุนายน 18 3,513.84 13,401.08 195
2564 กรกฎาคม 18 3,056.04 11,575.67 170
2564 สิงหาคม 18 2,927.48 11,061.48 163
2564 กันยายน 18 3,127.29 11,919.04 174
2564 ตุลาคม 18 2,822.43 10,231.31 157
2564 พฤศจิกายน 18 2,582.61 9,633.91 143
2564 ธันวาคม 18 1,922.52 6,520.61 107
รวมปี 2564 35,526.21 133,195.63 เฉลี่ยทั้งปี = 164
2565 มกราคม 18 1,903.91 6,706.90 106
2565 กุมภาพันธ์ 18 2,146.98 7,740.94 119
2565 มีนาคม 18 3,273.22 12,526.94 182
2565 เมษายน 18 3,256.24 11,656.69 181
2565 พฤษภาคม 18 2,870.47 11,208.04 159
2565 มิถุนายน 18 2,918.48 12,120.45 162
2565 กรกฎาคม 18 2,759.62 10,947.14 153
2565 สิงหาคม 16 2,745.29 11,299.61 172
2565 กันยายน 16 2,892.30 14,050.50 181
2565 ตุลาคม 15 2,854.50 13,406.73 190
2565 พฤศจิกายน 15 2,586.45 12,497.73 172
2565 ธันวาคม 15 2,153.19 10,016.86 144
รวมปี 2565 32,360.65 134,178.53 เฉลี่ยทั้งปี = 160
2566 มกราคม 15 2,108.09 10,736.08 141
2566 กุมภาพันธ์ 15 2,562.63 13,524.54 171
2566 มีนาคม 15 3,567.67 19,211.90 238
2566 เมษายน 15 4,024.38 21,078.50 268
รวมปี 2566 12,262.77 64,551.02 เฉลี่ยทั้งปี = 204