5ส. เรื่องง่ายๆ คุณก็ทำได้

5ส. เรื่องง่ายๆ คุณก็ทำได้

5ส คือเทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาดเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  ความปลอดภัย  และคุณภาพของงาน  อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต

ความสำคัญของ 5ส
เป็นหลักเบื้องต้น / พื้นฐาน  เพื่อทำให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด  ปลอดภัย  น่าอยู่  น่าทำงาน
มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการเพิ่มผลผลิต(Productivity)
มีความเกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรและเวลา
มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือของผู้รับบริการ
มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม(Teamwork)  และสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน

ความหมายของ 5ส
1. สะสาง การสำรวจและแยกให้ชัดเจนว่าของสิ่งใดจำเป็นและ สิ่งใดไม่จำเป็นในการใช้งาน แล้วขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไปจากพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สะดวก การจัดวางของที่จำเป็นในการใช้งานให้เป็นระบบระเบียบ และง่ายหรือสะดวกในการนำไปใช้
3. สะอาด การดูแลรักษาหรือปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาด สถานที่ โต๊ะทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
4. สุขลักษณะ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก โดยกำหนด เป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึ้นและรักษาให้ดี
5. สร้างนิสัย การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดจิตสำนึก หรือเกิด ความเคยชินเป็นนิสัย

จุดที่ควรสะสาง
บนโต๊ะทำงาน  และลิ้นชักโต๊ะทำงานของแต่ละคน
ตู้เก็บเอกสาร / ตู้เก็บของ / ชั้นวางของ
บริเวณรอบโต๊ะทำงาน
ห้องเก็บของ
มุมอับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ทำงาน
พื้นของสถานที่ทำงาน  รวมทั้งฝ้าเพดาน

ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม  5ส
ที่ทำงานมีความสะอาด  เป็นระเบียบมากขึ้น
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ช่วยในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
การปฏิบัติงานมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทุกคนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเห็นการปรับปรุงได้ชัดเจน
ช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

 

การดู 13,960 ครั้ง