สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2563
ปฏิทินล้านนา 2563
 
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2563  อาหารล้านนา(ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาหารล้านนา(ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาหารล้านนา(ประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ)   - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ้งดอกไม้(ดอกอั่ว) รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น. รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น. - 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลามปลาใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น. รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น. - 29 กุมภาพันธ์ 2563 แอ็บปลา กุ้งฝอยใส่ดอกไม้ รอบที่ 1 : 09.00 – 11.00 น. รอบที่ 2 : 14.00 – 16.00 น. วิทยากรโดยครูสุพันธ์ ฉิมดี ค่าลงทะเบียนรอบละ 200 บาท/ท่าน (จำกัดรอบละ 15 ท่าน) วิธีลงทะเบียน 1. สามารถ Scan QR Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 2. สมัครผ่านลิงค์ http://bit.ly/2tQ80wG 3. สมัครผ่านเว็บไซต์ http://art-culture.cmu.ac.th/ หมายเหตุ: ผู้ผ่านการอบรมครบทั้ง 3 อย่าง จะได้รับใบประกาศผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา(ปิ้ง หลาม แอ็บ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 943 625   
การดู 108 ครั้ง • 4 กุมภาพันธ์ 2563
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
ตารางกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์
• 1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นเจิงมือเปล่า (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 26-28 พฤศจิกายน 2562 - 26 ธันวาคม 2562 เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 1 รอบที่ : 09:00 -11:00 น. เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 2 รอบที่ : 14:00-16:00 น. - 27 ธันวาคม 2562 เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 3 รอบที่ : 09:00 -11:00 น. เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 4 รอบที่ : 14:00-16:00 น. - 28 ธันวาคม 2562 เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 5 รอบที่ : 09:00 -11:00 น. เจิงมือเปล่าพื้นฐาน 6 รอบที่ : 14:00-16:00 น. ชุดเด็ก คนละ 200 บาท ชุดผู้ใหญ่ คนละ250 2 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทแกง 30 มกราคม 2563 -1กุมภาพันธ์ 2563 -30 มกราคม 2563 :แกงแค รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) -31 มกราคม 2563 :แกงสะแล รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) -1 กุมภาพันธ์ 2563 :แกงผักกาดใส่จิ๊น รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) 3 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภท ปิ้ง แอ็บ หลาม 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปิ้งดอกไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลามปลาใส่ดอกไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 29 กุมภาพันธ์ 2563 แอ็บปลา กุ้งฝอย ใส่ดอกไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) 4 อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนาประเภทตำ ยำ ส้า 26-28 มีนาคม 2563 - 26 มีนาคม 2563 ตำบ่าหนุน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 27 มีนาคม 2563 ยำจิ๊นไก่ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) - 28 มีนาคม 2563 ส้าผัก รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 15 คน) 5 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการจักสานใบตาล 30 เมษายน 63-2 พฤษภาคม 2563 -30 เมษายน 2563 สานปลาตะเพียน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -1 พฤษภาคม 2563 สานตั๊กแตน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -2 พฤษภาคม 2563 สานหงส์ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) 6 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พฤษภาคม 2563 -28 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพต้นไม้ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -29 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) -30 พฤษภาคม 2563 การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) 7 อบรมหลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิถุนายน 2563 - 25 มิถุนายน 2563 การเย็บถุงย่ามเล็ก รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) - 26 มิถุนายน 2563 การเย็บตุ๊กตารูปสัตว์ รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) - 27 มิถุนายน 2563 การปักผ้าเป็นลวดลาย รอบที่ 1: 09:00 -11:00 น. รอบที่ 2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 200บาท/รอบ จำกัดรอบละ 20 คน) 8 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการสานสาดแหย่ง ขนาด 2x2 เมตร (*เรียนต่อเนื่อง 3 วัน) 30 กรกฎาคม 2563-1 สิงหาคม 2563 -30 กรกฎาคม 2563 การขึ้นโครง 09:00 -16:00 น. -31 กรกฎาคม 2563 การสานตัวสาด 09:00 -16:00 น. -1 สิงหาคม 2563 เก็บขอบสาด 09:00 -16:00 น. (ชุดละ 200บาท/หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน) 9 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม 27-29 สิงหาคม 2563 -27 สิงหาคม 2563 การทำเทียนโบราณ รอบที่1: 09:00-11:00 น. รอบที่2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน) -28 สิงหาคม 2563 การทำเทียนบูชา(ผางประทีป) รอบที่1: 09:00-11:00 น. รอบที่2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน) -29 สิงหาคม 2563 การทำเเครื่องสักการะต้นผึ้ง ต้นเทียน รอบที่1: 09:00-11:00 น. รอบที่2: 14:00-16:00 น. (ชุดละ 100บาท/รอบ รอบละ 20 คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม /สำรองที่นั่ง โทร 053 943 625  
การดู 92 ครั้ง • 2 มกราคม 2563
 

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นอาหารล้านนา (ประเภทแกง) ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ วิธีทำ และเทคนิค ด้านการทำอาหารล้านนา ได้แก่ แกงแคจิ๊นหมู แกงสะแล และ แกงผักกาดใส่จิ๊นไก่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางด้านการทำอาหารต่อไปในอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
การดู 82 ครั้ง • 4 กุมภาพันธ์ 2563
AFCP Grant Ceremony: December 18, 2019
AFCP Grant Ceremony: December 18, 2019
• โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (AFCP) มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาในเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาในเชียงใหม่ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบทุนดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. กล่าวว่าโครงการการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะการดำเนินโครงการแบ่งเป็น2ช่วงระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ2562-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ซ่อมแซม สำรวจและจัดทำรูปแบบรายการโครงสร้างของสภาพเรือนโบราณ โดยผู้เชี่ยวชาญ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนล้านนาเป็นเรือนไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปี ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้เยี่ยมชมได้เรียนและรู้จักการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา จากสถานที่จริง และจากพื้นที่ดำเนินการจริง มีการเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยภูมิปัญญาของช่างกับการซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนากับการอนุรักษ์ ผ่านการเผยแพร่ฐานข้อมูลในรูปแบบสื่อดิจิทัล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตมณี ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มช่างไม้จากเรือนไม้ล้านนา อาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี และทีมเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนฯร่วมเป็นคณะทำงานดำเนินโครงการดังกล่าว
การดู 104 ครั้ง • 16 มกราคม 2563
 

งานบริการวิชาการชุมชน

กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการปั้นดินเพื่อผลิตชิ้นงานด้านหัตถกรรมล้านนา ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์และนำความรู้ไปต่อยอดด้านการศึกษาวัฒนธรรมได้ในอนาคต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
การดู 3 ครั้ง • 20 กุมภาพันธ์ 2563