สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2563
ปฏิทินล้านนา 2563
 
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์
FM100 CMU มช.ล้านนาสร้างสรรค์

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C ASEAN Auditorium) อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จัดแสดงเรือนและอาคารโบราณซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) เคลื่อนย้ายจากแหล่งปลูกสร้างเดิมมาจัดแสดงในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีความร่มรื่นของต้นไม้เก่าแก่นานาพรรณ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมาจะใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งอยู่ในความดูแลของของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้คงสภาพโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิมมากที่สุด เรือนแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง มีอายุประมาณเกือบและกว่าร้อยปี อันทรงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดแสดงฯ มีความประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนเหล่านี้ ผ่านการเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลความรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา มาสัมผัส เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริการสาธารณชน ทั้งจากสถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนในทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย   โดยพิพิธภัณฑ์มีจุดเด่นในเรื่องเรือนและอาคารโบราณ ซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์ฯ นิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)       ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สามารถติดต่อได้ที่ 053 943625-6
การดู 320 ครั้ง • 17 กันยายน 2563
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)  ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
•      พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในการกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มิวเซียมสยาม ในกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C Asean Auditorium) กรุงเทพฯ       ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ
การดู 164 ครั้ง • 10 กันยายน 2563
 

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบใบรับรองการอบรมความรู้งานไม้
พิธีมอบใบรับรองการอบรมความรู้งานไม้ "สล่าทอล์ค" (Artisans Talk) กิจกรรม Workshop งานไม้ และ workshop การสร้างเรือนเครื่องผูก
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีมอบใบรับรองการอบรมความรู้งานไม้ "สล่าทอล์ค" (Artisans Talk) กิจกรรม Workshop งานไม้ และ workshop การสร้างเรือนเครื่องผูก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นผู้มอบใบรับรองการอบรมให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมความรู้งานไม้ "สล่าทอล์ค" (Artisans Talk) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และผู้สนใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
การดู 60 ครั้ง • 2 กันยายน 2563
ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และประชุม ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
การดู 64 ครั้ง • 26 สิงหาคม 2563
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน  ชั้นปีที่  5 จำนวน  88 คน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ควบคุม เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และสัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  และวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ในวันที่ 16 กันยายน 2563 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
การดู 31 ครั้ง • 16 กันยายน 2563
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จำนวน 117 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา "หลักการวาดภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวความเป็นมา รูปแบบ และโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวาดภาพในกระบวนวิชาดังกล่าว ในวันที่ 15 กันยายน 2563  
การดู 24 ครั้ง • 15 กันยายน 2563