สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2563
ปฏิทินล้านนา 2563
 
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์
FM100 CMU มช.ล้านนาสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดิทัศน์ขั้นตอนการจักสาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดิทัศน์ขั้นตอนการจักสาน
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจรับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอนการจักสานใบตาลรูปสัตว์  ได้เเก่ การสานปลาตะเพียน การสานหงส์ เเละการสานตั๊กเเตน   โดยสามารถรับชมได้จาก -การสานปลาตะเพียนจากใบตาล http://art-culture.cmu.ac.th/Museum/contentdetail/1741 -การสานหงส์จากใบตาล http://art-culture.cmu.ac.th/Museum/contentdetail/1742 -การสานตั๊กเเตนด้วยใบมะพร้าวสด http://art-culture.cmu.ac.th/Museum/contentdetail/1743 . สำหรับผู้สนใจฝึกปฏิบัติการจักสาน ทางสำนักฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพร้อมปฏิบัติ จำหน่ายให้ผู้สนใจ จำนวน 2 ประเภท ได้เเก่ การสานปลาตะเพียนเเละการสานหงส์ โดยจัดจำหน่ายในราคา 80 บาท/ชุด (รวมค่าจัดส่งแล้ว)    ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถาม inbox มาทางเพจ cmu lanna traditional house museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053 - 943628
การดู 25 ครั้ง • 5 มิถุนายน 2563
พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ย้อนอดีตวันวาน ผ่านแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่
พาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ย้อนอดีตวันวาน ผ่านแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ในจังหวัดเชียงใหม่
• พาย้อนรอยอดีต เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่     พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง  ที่รวบรวมเรือนโบราณล้านนาแถบลุ่มแม่น้ำปิงไว้ด้วยกัน ปัจจุบันมีเรือนล้านนาอยู่จำนวน 8 หลังและยุ้งข้าวอีก 4 หลัง โดยแต่ละหลังมีที่มาและประวัติของแต่ละเรือน นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามเหล่านี้ นอกจากนี้  พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ที่ทุกท่านสามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาในอดีต ที่ถูกถ่ายทอดมายังรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอน ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ทัศนศึกษา เยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โทร: 053 943 626  โทรสาร: 053 222 680 และ 053 943 625 เวลาทำการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเหตุ:เนื่องจากสถานการณ์ผลกระทบจากสภาพอากาศค่าฝุ่นควัน PM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 พิพิธภัณฑ์ฯขยายเวลางดการเปิดให้บริการ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563      
การดู 344 ครั้ง • 15 เมษายน 2563
 

ข่าวกิจกรรม

พิธีเซ่นสรวงบูชาพระภูมิเจ้าที่และพิธีบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักรักษาเรือนทรงอาณานิคมก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม(เรือนคิวริเปอล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์
พิธีเซ่นสรวงบูชาพระภูมิเจ้าที่และพิธีบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักรักษาเรือนทรงอาณานิคมก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม(เรือนคิวริเปอล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์
• พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าวเจ้าของเรือนฯก่อนการดำเนินโครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม(เรือนคิวริเปอล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
การดู 86 ครั้ง • 5 พฤษภาคม 2563
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มช.  ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มช. ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม มช. (จำนวน 178 คน) เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาที่ก่อสร้างในอดีต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน โดยการเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเก็บข้อมูลและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวต่อไป 
การดู 232 ครั้ง • 3 มีนาคม 2563
กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น
• สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา สำหรับนักศึกษาจาก Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำโคมล้านนา" ให้แก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไปได้ ทั้งนี้ โดยฝึกอบรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
การดู 348 ครั้ง • 24 กุมภาพันธ์ 2563