สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


spinner loadding
ตึกสำนักส่งเสริมสิลปวัฒนธรรม
การแสดงหุ่น
นักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
 
 

เกี่ยวกับสำนัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ "...ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทำการ วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม..." อ่านต่อ

 
สายตรงผู้บริหาร
 
ปฏิทินล้านนา 2564
ปฏิทินล้านนา 2564
 
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 2563
 
มช.ล้านนาสร้างสรรค์
FM100 CMU มช.ล้านนาสร้างสรรค์

หลักสูตรระยะสั้น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020
เชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น Museum Thailand Awards 2020 ตั้งอยู่บนถนนคันคลองชลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมและอนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา ซึ่งมาจากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (เรือนลุ่มแม่น้ำปิง) โดยเจ้าของเรือนและทายาทได้บริจาคไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และนำมาปลูกสร้างใหม่ไว้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และได้อนุรักษ์โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนทุกหลังให้คงสภาพเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เรือนทุกหลังจะมีอายุเกือบร้อยปีและมากกว่าร้อยปี และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันตามยุคสมัยหรือช่วงเวลาที่ปลูกสร้าง นับได้ว่าเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและประเทศชาติ ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงเรือนโบราณล้านนา 10 หลัง และยุ้งข้าวล้านนา 4 หลัง และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาที่สมบูรณ์ สำหรับการให้บริการแก่สาธารณชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ได้มาเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางแจ้งกว่า 7 ไร่  ในบริเวณโดยรอบจะมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ ทำให้มีบรรยากาศสงบและร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมต่างๆ ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ มองเห็น และสัมผัสรูปแบบและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเรือนโบราณทุกหลังอย่างใกล้ชิด และได้เรียนรู้ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ ภาพถ่าย และองค์ประกอบต่างๆ ของเรือนที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ผู้เข้าชมจะสามารถจินตนาการและย้อนระลึกถึงความเป็นอยู่ของคนล้านนาผ่านเรือนโบราณ ประกอบด้วย 1. เรือนทรงอาณานิคม (ป๋าคิว) 2. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) 3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 4. เรือนกาแล (พญาวงศ์) 5. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 6. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 7. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 8. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 9. เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง 10. เรือนเครื่องผูก รวมทั้งยุ้งข้าวสารภี ยุ้งข้าวเปลือย ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์) และยุ้งข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ยังมีบริการด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายต่างๆ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การจัดบรรยายการสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (event) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ ประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้ วันเวลาเปิดทำการพิพิธภัณฑ์ฯ : ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 -16.30 น. (ปิดทำการ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์) อัตราค่าเข้าชม :           - บุคคลทั่วไป คนละ 20 บาท           - นักเรียน นักศึกษา และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 10 บาท           - พระภิกษุ และผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เข้าชมฟรี/ยกเว้นค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 053 943 625-6 การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ถนนคันคลองลประทาน (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม/ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงตลาดต้นพยอม ประมาณ 50 เมตร) 
การดู 216 ครั้ง • 19 ตุลาคม 2563
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม (C ASEAN Auditorium) อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ที่จัดขึ้นโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จัดแสดงเรือนและอาคารโบราณซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) เคลื่อนย้ายจากแหล่งปลูกสร้างเดิมมาจัดแสดงในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง มีความร่มรื่นของต้นไม้เก่าแก่นานาพรรณ โดยเรือนที่นำมาจัดแสดงได้รับการบริจาคจากทายาทเจ้าของเรือน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งนี้ เรือนแต่ละหลังที่ได้รับมาจะใช้วิธีการชะลอนำมาอนุรักษ์ซ่อมแซมและปลูกสร้างในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งอยู่ในความดูแลของของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้คงสภาพโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเดิมมากที่สุด เรือนแต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะและมีความต่างยุคสมัยในช่วงระยะเวลาที่ได้ปลูกสร้าง มีอายุประมาณเกือบและกว่าร้อยปี อันทรงคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม ดังนั้น การจัดแสดงฯ มีความประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนเหล่านี้ ผ่านการเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาข้อมูลความรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไท (ไต) ในล้านนา มาสัมผัส เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริการสาธารณชน ทั้งจากสถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และชุมชนในทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ยังมุ่งเน้นการดำเนินการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ วารสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย   โดยพิพิธภัณฑ์มีจุดเด่นในเรื่องเรือนและอาคารโบราณ ซึ่งมาจากหลากกลุ่มชนคนไท (ไต) ในล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาประยุกต์ต่อยอดองค์ความรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านเรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์ฯ นิทรรศการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (หัตถศิลป์ ศิลปกรรม ดนตรี อาหารการกิน การอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและการแต่งกาย ฯลฯ)       ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. สามารถติดต่อได้ที่ 053 943625-6    
การดู 953 ครั้ง • 17 กันยายน 2563
 

ข่าวกิจกรรม

งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 “บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา”
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 “บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา”
• เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์ ผู้จัดการบริษัทเอไซ จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกล่าวรายงาน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างกิจกรรมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันให้มีกำลังใจที่ดีขึ้น และส่งผลที่ดีต่อร่างกาย ที่มารูปภาพ : Facebook Page Suandok Breast Cancer Network
การดู 21 ครั้ง • 23 พฤศจิกายน 2563
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 (จัดโย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 (จัดโย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพิโมกข์มุข (ซอยวัดอุโมงค์) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเจริญภาวนาเพื่อพัฒนาสติ เชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้
การดู 110 ครั้ง • 21 ตุลาคม 2563
ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 – 2021 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
การดู 140 ครั้ง • 24 กันยายน 2563
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณณิชกานต์ นันชัยวงศ์ และคุณอรุณี คำมาเร็ว ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดและให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR)" เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และมีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสถานการณ์จริงได้ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.   News Clipping-> https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1463855/  
การดู 158 ครั้ง • 22 กันยายน 2563
 

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
• คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
การดู 74 ครั้ง • 14 ตุลาคม 2563
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3
• คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
การดู 184 ครั้ง • 7 ตุลาคม 2563
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
• พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 131 คน ที่เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสามารถนำความรู้จากการทัศนศึกษามาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน และให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาทิ การแต้มสีลายคำและการเพ้นท์ถุงผ้า การประดิษฐ์ปืนผะลาบ การสานปลาตะเพียน  และการปั้นดิน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
การดู 83 ครั้ง • 6 ตุลาคม 2563
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
• คณาจารย์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563    
การดู 107 ครั้ง • 5 ตุลาคม 2563