U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่ - เรือนอนุสารสุนทร (เปลี่ยนพื้นไม้ลูกนอนบันได) - Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai - Pan-Ya House – Heaun Anusarn Sunthorn (Stairway)

 
 
 

การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา - เรือนอนุสารสุนทร (เปลี่ยนพื้นไม้ลูกนอนบันได)

"การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่"

ภายใต้การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

Conservation of Traditional Lanna Architecture - Pan-Ya House – Heaun Anusarn Sunthorn (Stairway)

Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

This project is supported by the Embassy of the United States in Thailand and the U.S Department of State's Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)

 
เผยแพร่เมื่อ 24 February 2022 • การดู 1,223 ครั้ง