U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่ - เรือนอนุสารสุนทร (เปลี่ยนหลังคา ฝาผนังและฝ้าเพดาน) - Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai - Pan-Ya House – Heaun Anusarn Sunthorn(Shingles,walls and celling)

 
 
 

การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา(เรือนทรงปั้นหยา - อนุสารสุนทร)

"การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่"

ภายใต้การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

Conservation of Traditional Lanna Architecture - Pan-Ya House – Heaun Anusarn Sunthorn(Shingles,walls and celling)

Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

This project is supported by the Embassy of the United States in Thailand and the U.S Department of State's Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)

 
เผยแพร่เมื่อ 24 February 2022 • การดู 1,250 ครั้ง