U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่(ยุ้งข้าว หรือหลองข้าวสารภี) - Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai(Long-Khao Sarapee)

 
 
 

การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา(การเคลื่อนย้ายหลองข้าวสารภีจากที่ตั้งเดิมไปสู่ที่ตั้งใหม่)

"การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่"

ภายใต้การสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Conservation of Traditional Lanna Architecture (Lifting and moving the rice silo will bring the silo from its original location to a new location)

Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

This project is supported by the Embassy of the United States in Thailand and the U.S Department of State's Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 17 August 2021 • การดู 1,842 ครั้ง