ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 217 รายการ
 
 
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นกล้า เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นกล้า เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำข้าวแต๋น ผ้ามัดย้อม และโคมล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564 • การดู 1,097 ครั้ง