ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 152 รายการ
 
 
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากหอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre : S.A.C.) กรุงเทพฯ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ (จีน) ในอนาคต ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563 • การดู 402 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน  ชั้นปีที่  5 จำนวน  88 คน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอาคาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ควบคุม เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และสัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  และวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  ในวันที่ 16 กันยายน 2563 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 16 กันยายน 2563 • การดู 502 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน 117 คน) เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมวาดภาพ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในกระบวนวิชา "หลักการวาดภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวความเป็นมา รูปแบบ และโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวาดภาพในกระบวนวิชาดังกล่าว ในวันที่ 15 กันยายน 2563  
เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 • การดู 285 ครั้ง
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จำนวน 32 คน) เข้าทัศนศึกษาและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องหลักการวาดภาพสีน้ำ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา และรูปแบบโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา เพื่อนำไปประยุกต์การกับการวาดภาพสีน้ำในรายวิชาดังกล่าว ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 • การดู 589 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 28 คน เข้าทัศนศึกษาและวาดภาพเรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องหลักการวาดภาพสีน้ำ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา และรูปแบบโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา เพื่อนำไปประยุกต์การกับการวาดภาพสีน้ำในรายวิชาดังกล่าว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 • การดู 562 ครั้ง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาที่อาศัยในประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนมกราคม2563เป็นต้นมา) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของการสร้างเรือนโบราณล้านนากับการเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อนำไปต่อยอดทางการศึกษาวิชาไทยศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,034 ครั้ง