ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 172 รายการ
 
 
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 • การดู 1,024 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อเนื่องวันที่ 3

คณะครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563  
เผยแพร่เมื่อ 7 ตุลาคม 2563 • การดู 1,161 ครั้ง
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 131 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริงที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสามารถนำความรู้จากการทัศนศึกษามาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน และให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาทิ การแต้มสีลายคำและการเพ้นท์ถุงผ้า การประดิษฐ์ปืนผะลาบ การสานปลาตะเพียน และการปั้นดิน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 6 ตุลาคม 2563 • การดู 1,076 ครั้ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 123 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และนำความรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาการเรียน นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแต้มสีลายคำ การปั้นดิน การประดิษฐ์ปืนผะลาบ และการสานปลาตะเพียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นดังกล่าว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2563 • การดู 1,388 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามโครงการบ่มเพาะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานในอนาคต ในวันที่ 28 กันยายน 2563 
เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2563 • การดู 876 ครั้ง