ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 212 รายการ
 
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 เเละ 9 มิถุนายน 2565 ศึกษาด้านวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม รวมไปถึงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เเก่ - นิทรรศการเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ - นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้เรือนไทลื้อ - นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน เเละเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การตัดตุงล้านนา รวมไปถึงเดินชมเรือนโบราณล้านนาโดยรอบ
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 • การดู 556 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้ ณ เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนในเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) และเรือนล้านนาภายในพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมการตัดตุงล้านนา เพื่อเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 446 ครั้ง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการพลเมืองไทย บนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภายใต้โครงการพลเมืองไทย บนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการจัดทำโครงการพลเมืองไทยบนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยฝึกลงมือปฏิบัติจำนวน 3 ฐาน ได้เเก่ 1) ฐานเรือนโบราณล้านนาในวิถีชีวิตของคนไทย 2) ฐานการเรียนรู้ทำของเล่น "โทรศัพท์จากเเก้วกระดาษ" 3) ฐานการเรียนรู้หุ่นเงา นิทานล้านนาเรื่อง "เเม่กาเผือก" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้ความรู้ในแต่ละฐานกิจกรรม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 386 ครั้ง
สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute: ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และได้เยี่ยมชมนิทรรศการในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้ในเรือนไทลื้อ นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนในเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การตัดตุงล้านนา เพื่อเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา สามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อไปได้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 446 ครั้ง