ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 218 รายการ
 
 
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้ในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหัวข้อ "นพบุรีศรีนครพิงค์ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา สร้างสรรค์พุทธศิลป์แก่งศรัทธา ทรัพยากรป่ามรดกเมือง" โดยมุ่งเรียนรู้เรืองราว ที่มาและความสำคัญของอาณาจักรล้านนา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสร้างบ้านแปงเมืองจนถึงการเสนอเป็นมรดกโลก และศึกษาแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาในอดีต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 • การดู 829 ครั้ง
 ต้อนรับนักเรียนวัดช่างเคี่ยนที่เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ต้อนรับนักเรียนวัดช่างเคี่ยนที่เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว "อบรมมัคคุเทศก์น้อย" โดยได้เรียนรู้แหล่งสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ประวัติพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากสถานที่จริง และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 • การดู 1,026 ครั้ง