ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 218 รายการ
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในมิติทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความหมายต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาผ่านกรอบคิดต่างๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 30 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2560 • การดู 1,261 ครั้ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ ตามโครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2560 • การดู 1,094 ครั้ง
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมภายในไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 69 คน เข้าศึกษา เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560 • การดู 713 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นคู่เทียบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ของสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 • การดู 1,058 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เข้าศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และบุคลากรอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 4 พฤษภาคม 2559 • การดู 741 ครั้ง
การศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักฯ ศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรม 137 Pillars House เรือนโบราณล้านนา 147 ปี บริเวณริมน้ำปิง และเรือนโบราณ บริเวณมัสยิดบ้านฮ่อ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์ งานด้านประชาสัมพันธ์ รวมถึงการอนุรักษ์เรือนล้านนา และสามารถนำมาต่อยอดสู่การพัฒนางานที่ปฏิบัติได้จริง ในวันที่ 16 มีนาคม 2559
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2559 • การดู 742 ครั้ง