ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 212 รายการ
 
 
คณาจารย์และนักศึกษา Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เยี่ยมชมและทำกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษา Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เยี่ยมชมและทำกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Yangon University สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 การเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางวิชาการระหว่างคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีไทยและท้องถิ่น ในวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 911 ครั้ง
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา 2 เมษายน 2534 ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา
เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2560 • การดู 620 ครั้ง
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา ๑๕๙๓๕๑ : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในมิติทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความหมายต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาผ่านกรอบคิดต่างๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 30 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 30 มีนาคม 2560 • การดู 1,052 ครั้ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลปวัฒนธรรมและชุมชน เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีน้ำ ตามโครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพสีน้ำ การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2560 • การดู 915 ครั้ง