ดอกสัก

ทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน


ทั้งหมด 169 รายการ
 
 
คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา" ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งบรรยายนำชมรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในโอกาสเยี่ยมชมพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 • การดู 832 ครั้ง
พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสำนักส่งเสริมศิปลวัฒนธรรม มช. และศูนย์วัฒนธรรม มข.
พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสำนักส่งเสริมศิปลวัฒนธรรม มช. และศูนย์วัฒนธรรม มข.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ นายกิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการบูรณการความร่วมมือ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนุรักษ์ สืบทอด ถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ เน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่จะสร้างประโยชน์ และการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมและชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของทั้งสองสถาบัน นอกจากนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางมาร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว เปิดเผยว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแนวคิดที่จะจัดทำพิพิธภัณฑ์เฮือนอีสาน ในบริเวณพื้นที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางศูนย์วัฒนธรรม มข. เห็นว่าพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เป็นพื้นที่อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาที่ปัจจุบันหาดูได้ยาก และเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ตามพันธกิจเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงสนใจที่จะเข้ามาศึกษา และเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้จากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปวางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าวว่า กิจกรรมและแผนงานหลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะเป็นการบูรณการความร่วมมือในส่วนของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการถ่ายทอด สืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อที่จะให้ชุมชนและสังคมได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามแผนในข้อตกลงดังกล่าว สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต รวมไปถึงการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ และการให้ข้อมูลสำหรับการเป็นคู่เทียบในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2562 • การดู 720 ครั้ง
กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา
กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับชมรมเครือข่ายเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรม "กาดอินทรีย์ตี้เฮือนล้านนา" โดยภายในกิจกรรมมีผลผลิตต่างๆจากผู้ผลิตผักผลไม้อินทรีย์ อาหารแปรรูป ปลอดสารพิษที่มีความสดใหม่ตามฤดูกาล รวมถึงของใช้ในครัวเรือน จากชาวสวนและชาวไร่ที่นำมาให้ได้เลือกชม โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. ณ ลานใต้ร่มไม้ใหญ่ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ถนนคันคลองชลประทาน สี่แยกกาดต้นพยอม) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 • การดู 799 ครั้ง