ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 460 รายการ
 
 
พิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา
พิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทำเครื่องเขินล้านนา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน อาทิ ประวัติความเป็นมาของเครื่องเขินประเภทต่างๆ และการฝึกปฏิบัติการทำเครื่องเขินแบบดั้งเดิมด้วยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการสืบสานงานศิลปหัตถกรรม ด้านการงานอาชีพ รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 • การดู 698 ครั้ง
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและผุ้ปฏิบัติงาน และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผุ้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ถึงแก่กรรม รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของเรือนโบราณล้านนาที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ณ วัดธาตุคำ ตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 • การดู 571 ครั้ง
ใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม
ใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม

วารสารร่มพยอม เป็นวารสารที่เผยแพร่ บทความ กิจกรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชาติ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนักเขียนผู้มีประสบการณ์ในแวดวงศิลปวัฒนธรรมหลากหลายท่าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม นำเสนอบทความด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อร่วมเผยแพร่ในวารสารร่มพยอมดังกล่าว ผู้สนใจร่วมอุปถัมภ์วารสารร่มพยอม ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงิน 200 บาท/ปี และสามารถแจ้งการร่วมอุปถัมภ์ได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-943 625 โทรสาร 053-222 680 ดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งความประสงค์ขออุปถัมภ์วารสารร่มพยอม ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้!!!
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 • การดู 956 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี
พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2558 • การดู 505 ครั้ง
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา
การบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา โดยมี อ.สนั่น ธรรมธิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องงานใบตองและจักสานล้านนา การบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังการบรรยายได้รับความรู้และแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างถูกต้องและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับฟังการบรรยายได้ร่วมฝึกปฏิบัติการทำงานใบตองและงานจักสาน อาทิ การทำสวยดอกแบบต่างๆ การสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 • การดู 506 ครั้ง
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เตรียมจัดการประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ร่วมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาคเหนือในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างร่วมมือด้านวิชาการระหว่างศูนย์ สถาบัน สำนักศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ มีการศึกษาวิจัยเฉพาะในท้องที่ของตนเอง หรือศึกษาวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ความรู้ที่มีอยู่อาจจะยังไม่ได้รับการเผยแพร่สู่ประชาชนมากเท่าที่ควร การสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายสำนักศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้ได้มากขึ้น โดยการประชุมดังกล่าว จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในด้านการดำเนินงานระหว่างสถาบัน สำนักศิลปะ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนือ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลความก้าวหน้าทางการศึกษาวิจัย และผลงานด้านล้านนาคดีของกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยเครือข่ายสถาบัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และก่อให้เกิดแนวทางการศึกษาวิจัยด้านล้านนาคดีศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาคเหนืออีกด้วย โดยการประชุมดังกล่าว จะจัดขึ้นในศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทร. 053-943625 ได้ในวันและเวลาราชการ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://art-culture.cmu.ac.th ดาวน์โหลดกำหนดการตาม Link ที่ปรากฏด้านล่างนี้
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 • การดู 646 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายอินสม ปัญญาโสภา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2. นายก๋วนดา เชียงตา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 3. นายสุริยา ยศถาวร สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 4. นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 5. นางวิไล บุญเทียม สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 27 เมษายน 2558 • การดู 781 ครั้ง
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาวันที่ 13 เมษายน 2558
เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2558 • การดู 589 ครั้ง
"กิจกรรม Lanna Culture Workshop"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Lanna Culture Workshop ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีเจตคติที่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2558 • การดู 612 ครั้ง
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ในงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัย และขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้รับหน้าที่ในการออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงาม โดยอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบกปราสาทแบบศิลปะล้านนา เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตแก่ผู้ที่ได้สรงน้ำและสักการะกราบไหว้ ส่วนด้านหน้าของตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเทวดาได้เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ ส่วนด้านหลังรถเป็นวิมานปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์วิมานชั้นฟ้าต่างๆ อีกทั้งประดับประดาด้วยดอกไม้สดอย่างสวยงาม ขบวนสรงน้ำพระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำขบวนโดยผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการคณะ/สถาบัน/สำนัก พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ซึ่งการสรงน้ำพระในวันปีใหม่เมืองนั้นชาวล้านนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไปพร้อมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2558 • การดู 862 ครั้ง
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมฯ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบล้านนา ในวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ เรือนไทลื้อหม่อนตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโลราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 เมษายน 2558 • การดู 948 ครั้ง