ดอกสัก

กิจกรรมสำนัก


ทั้งหมด 386 รายการ
 
 
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน)
โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน)

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน) โดยได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน และได้หารือแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อความยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ำต้นสล่าแดง อำเภอแม่วาง, ชุมชนเรือนโบราณล้านนา อำเภอสันป่าตอง, ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อบ้านใบบุญ อำเภอดอยสะเก็ด, และชุมชนผลิตสาดแหย่งบ้านปากคลอง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 
เผยแพร่เมื่อ 29 มีนาคม 2564 • การดู 338 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุม ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณามอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 การขอรับบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2564 การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และโครงการระดมทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2564 • การดู 269 ครั้ง
กิจกรรม Happy Body บรรยายให้ความรู้เรื่อง
กิจกรรม Happy Body บรรยายให้ความรู้เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรมกับการดูแลตัวเอง"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม Happy Body การรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรมกับการดูแลตนเอง" โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนางสาวสุภางค์ เมืองแก้ว พยาบาลอาชีวอนามัย คลินิกโรคจากการทำงาน งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิทยากรบรรยาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ  Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากการทำงานและการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 22 มีนาคม 2564 • การดู 315 ครั้ง
ร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ
ร่วมต้อนรับอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  และนายฌอน โอนีลส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ และคณะฯ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม) และคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดำเนินการของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2564 • การดู 340 ครั้ง
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019–2021 (ระยะที่ 2)
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019–2021 (ระยะที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ร่วมประกอบพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปักษ์รักษาเรือนโบราณและหลองข้าวล้านนา เพื่อขอขมาก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซม ภายใต้โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (ระยะที่ 2) และทุนรางวัล AFCP 2019–2021 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 • การดู 273 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม
ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก"

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงเรียนกระบวนวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และจัดแสดงหุ่นล้านนาสร้างสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564 • การดู 181 ครั้ง
ต้อนรับอาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ
ต้อนรับอาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปริยกร ปุสวิโร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้งคณะ ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ด้วยสื่อสมัยใหม่ (Museum Application) และแนวทางการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 321 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เผยแพร่เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 237 ครั้ง
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามแนวทางของเกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะแพทยศาสตร์ และนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพของสำนักฯ ทั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับและทำการบรรยาย
เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 201 ครั้ง
งานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”
งานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว”

     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัว (Soft Launch) ห้องนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) “เปิดบ้านป๋าคิว” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตที่เกิดขึ้นในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ผ่านสื่อนวัตกรรมดิจิทัล และสร้างคุณค่าและการรับรู้ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการ (Soft Launch) เพื่อทดสอบระบบและการนำเสนอเนื้อหาของนิทรรศการ ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) ในปี พ.ศ. 2564 ต่อไป      นิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต การกิน การอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของเชียงใหม่ในยุคอาณานิคม รวมถึงประวัติศาสตร์การค้าไม้และสถาปัตยกรรมล้านนาในยุคอาณานิคม และประวัติของครอบครัวตระกูลคิวรีเปอล์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ในเรือนหลังนี้ โดยมีการใช้สื่อนวัตกรรมดิจิทัลแบบ Mapping ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาในนิทรรศการ       เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) มีการจัดนิทรรศการต่างๆ จำนวน 5 ห้อง ดังนี้      - ห้องที่ 1 : วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่      - ห้องที่ 2 : รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี      - ห้องที่ 3 นายห้างป่าไม้ในภาคเหนือของไทย          - ห้องที่ 4 : บ้านหลิ่งห้าของป๋าคิว      - ห้องที่ 5 : สถาปัตยกรรมเรือนยุคอาณานิคม การเข้าชมนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งเต่เวลา 08.30-16.15 น. และส่วนนิทรรศการ mapping ห้องที่ 1 : วัฒนธรรมการแต่งกายชาวเชียงใหม่ และห้องที่ 2 : รสชาติอาหารบ้านหลิ่งห้าจากความทรงจำของมาลินี แบ่งรอบเข้าชมเป็นวันละจำนวน 4 รอบ ดังนี้      - รอบที่ 1 : เวลา 10.00 น.      - รอบที่ 2 : เวลา 11.30 น.      - รอบที่ 3 : เวลา 14.00 น.        - รอบที่ 4 : เวลา 15.30 น.     **เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป**      สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943-626 
เผยแพร่เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 • การดู 729 ครั้ง
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก (Cultural Crafts City of Chiang Mai )
พิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก (Cultural Crafts City of Chiang Mai )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปี นครเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative City Network) และเฉลิมฉลองเชียงใหม่เป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก (Cultural Crafts City of Chiang Mai) พร้อมรับมอบประกาศเป็นสมาชิกเมืองหัตถศิลป์โลก โดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ที่ปรึกษาประจำโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2563 • การดู 400 ครั้ง
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำโดย นายโชค บูลกุล ประธานกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ และบุคลากรศูนย์ฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 และได้เข้าชมบูธต่างๆ ภายในงาน "เทศกาลศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ : Chiang Mai Crafts Fair 2020” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2563 อีกด้วย
เผยแพร่เมื่อ 7 ธันวาคม 2563 • การดู 352 ครั้ง
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 “บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา”
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 “บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานดนตรีในสวน ครั้งที่ 4 "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคุณณัฐพันธ์ นิมมานพัชรินทร์ ผู้จัดการบริษัทเอไซ จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกล่าวรายงาน โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสริมพลังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรู้ทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นการสร้างกิจกรรมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันให้มีกำลังใจที่ดีขึ้น และส่งผลที่ดีต่อร่างกาย ที่มารูปภาพ : Facebook Page Suandok Breast Cancer Network
เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563 • การดู 290 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 26 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพิโมกข์มุข ซอยวัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเจริญภาวนาเพื่อพัฒนาสติ เชาวน์อารมณ์ จิตวิญญาณ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
เผยแพร่เมื่อ 21 ตุลาคม 2563 • การดู 345 ครั้ง
ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคุณ Lydia Barraza ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 – 2021 ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
เผยแพร่เมื่อ 24 กันยายน 2563 • การดู 490 ครั้ง