พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 

คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ตลอดจนการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สืบเนื่องต่อไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 • การดู 292 ครั้ง
 
ย้อนกลับ