พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยพิธีมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

     1. พระครูปลัดสุวัฒจริยคุณ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

     2. พระครูโสภณกิตติวัฒน์ สาขาศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน

     3. พระเบญจิมิน จิระธัมโม สาขาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมล้านนา

     4. นางเพ็ญสุภา สุขคตะ สาขาภาษาและวรรณกรรม

     5. นายสมเพชร มะโนริน สาขาทัศนศิลป์

     6. นายทรงชัย สมปรารถนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

 

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2565 • การดู 116 ครั้ง
 
ย้อนกลับ